Fak­ta: Lä­kan­de kraft

Strömstads Tidning - - Lördagspor­trättet -

”Att vi mår bra av att vis­tas i

• na­tu­ren är vi många som har känt på oss, men hur och var­för det är så är det of­tast li­te svå­ra­re att re­do­gö­ra för”, skri­ver Na­tur­vårds­ver­ket i in­led­ning­en till sin in­for­ma­tions­fol­der ”Na­tu­ren som kraft­käl­la”, där na­turupp­le­vel­ser be­skrivs som ”hjär­nans retre­at­funk­tion”.

Grön re­hab an­vänds i be­hand­ling­en

• av per­so­ner med ut­matt­nings­symp­tom, bland an­nat på Bo­ta­nis­ka Träd­går­den i Gö­te­borg.

”Forsk­ning vi­sar att vi upp­le­ver

• att vi mår bätt­re och blir lyck­li­ga­re av att bo nä­ra vat­ten”, sä­ger fors­ka­ren och lä­ka­ren Ma­ria Al­bin vid Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet som del­tar i ett EU-pro­jekt om vad det in­ne­bär för häl­san att se och hö­ra vat­ten och hö­ra.

Lä­ka­ren Ma­til­da An­nerstedt

• skrev 2011 i sin dok­tors­av­hand­ling vid Sve­ri­ges Lant­bruks­u­ni­ver­si­tet att när­het till sko­gen skyd­dar mot ohäl­sa, sär­skilt för män­ni­skor som ock­så är fy­siskt ak­ti­va.

Två tim­mars natrurdos i vec­kan

• stär­ker väl­be­fin­nan­det, en­ligt en stu­die ledd av Dr Matt­hew White vid the Uni­ver­si­ty of Ex­e­ter Me­di­cal School.

Te­ce­re­mo­ni av­slu­tar skogs­ba­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.