Fi­nal: Bo­hus­läns vack­ras­te gol­f­hål gör upp

Ni har no­mi­ne­rat. Och nu står det klart. Här är de tre hå­len som gör upp om att va­ra Bo­hus­läns vack­ras­te gol­f­hål.

Strömstads Tidning - - Sport - Adam Jöns­son adam.jonsson@bo­husla­ning­en.se

För en tid si­dan ut­lys­te Bo­hus­lä­ning­en och Strömstads tid­ning en täv­ling att ut­se Bo­hus­läns vack­ras­te gol­f­hål.

Kri­te­ri­er­na var enk­la: hå­len var en­bart tvung­na att fin­nas på en ba­na i tid­ning­ar­nas två sprid­nings­om­rå­den. I öv­rigt var det fritt fram att no­mi­ne­ra vil­ket hål som helst på vil­ken ba­na som helst.

Täv­ling­en blev snabbt en suc­cé med hund­ra­tals rös­ter på en rad oli­ka hål. Men när no­mi­ne­rings­pro­ces­sen stäng­des den 25 maj stod det klart att tre hål stack ut från mäng­den och nu gör upp om ti­teln som Bo­hus­läns vack­ras­te gol­f­hål i Bo­hus­lä­ning­ens och Strömstads tid­nings sprid­nings­om­rå­den.

Här är kan­di­da­ter­na (ut­an in­bör­des ord­ning):

Vin­na­ren kom­mer att ut­ses ge­nom en slut­lig om­röst­ning av lä­sar­na. Röst­ning­en avslutas den 1 ju­ni kloc­kan 15.

Tre hål gör upp om Bo­hus­läns vack­ras­te – i ly­se­kil, So­tenäs och Fjäll­bac­ka.

Ly­se­kil Hol­ma GK – hål 2 (par 5)

Kris­ter Sjö­berg, ord­fö­ran­de: ”Man ser en stor del av ba­nan från ut­sla­get. Det blir en fan­tas­tisk vy över ba­nan och hå­let med det sto­ra vatt­net som lö­per ut ef­ter he­la si­dan och för­bi green. Hå­let lu­tar mot vatt­net och and­ras­la­get är kri­tiskt slag. Man får hål­la upp för att slå ett bra slag där.”

So­tenäs GK – hål 8 (par 3)

Lars Öst­man, klubb­chef: ”Man står högt upp vid ut­sla­get och får en fin spe­gel­bild runt ön tack va­re vatt­net. Dess­utom är he­la ön fint klippt. Det är en fin ut­sikt. I och med att man står gans­ka så högt upp så vill man slå en hög boll för att få den att stan­na på green men man mås­te ock­så ta hän­syn till vin­den. Fast det har bli­vit en del HIO:s (ho­les-in-one) här ock­så.”

Fjäll­bac­ka GK – hål 13 (par 3)

Tu­re Eriksson, klubb­chef: ”Man kom­mer upp på en hög ut­slags­plats och slår ner emot en green som ryms i ett li­tet rum där berg och träd ra­mar in hå­let. Du ser gans­ka långt ut mot ho­ri­son­ten och ut över An­rå­säl­ven. Det är ett läc­kert hål. Det är en ut­ma­ning ef­tersom hå­let in­te är jät­te­långt. Det är ett hål som krä­ver en del av spe­la­ren och som är re­la­tivt svårt för bå­de me­del­gol­fa­re och den duk­ti­ga spe­la­ren.”

Bild: Fjäll­bac­ka GK/Ly­se­kil Hol­ma GK/So­tenäs GK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.