Läck­berg och brö­der­na Ka­rim gör film ihop

Strömstads Tidning - - Insidan -

Fjäll­bac­ka­för­fat­ta­ren Ca­mil­la Läck­berg och skå­de­spe­la­ren Alex­an­der Ka­rim fann varand­ra un­der 2019 års upp­la­ga av ”Stjär­nor­na på slot­tet”. Nu star­tar de ett pro­duk­tions­bo­lag till­sam­mans med Alex­an­der Ka­rims bror Ba­ker, re­gis­sör och pro­du­cent. Bo­la­get he­ter Bad Fla­min­go och är re­dan i gång med sin förs­ta lång­film.

”Vi har länge ve­lat gö­ra nå­got stort till­sam­mans där vi även ut­ma­nar film­bran­schen om att lå­ta kre­a­tö­rer­na ta stör­re plats. Vi har även på­bör­jat in­spel­ning­en av vår förs­ta lång­film ’Me/we’ med Alex­an­der Ka­rim och Di­lan Gwyn i hu­vud­rol­ler­na”, skri­ver Ca­mil­la Läck­berg på Instagram.

Fil­men hand­lar en­ligt Da­gens Me­dia om ett par som är fast på ett ho­tell i Eu­ro­pa un­der en pan­de­mi och den har pla­ne­rad pre­miär hös­ten 2020. (TT)

Bild: Henrik Montgomery/TT

Ca­mil­la Läck­berg star­tar pro­duk­tions­bo­lag med Alex­an­der och Ba­ker Ka­rim. Ar­kiv­bild.

Bild: Eva Fors­ström

Spän­nan­de na­tur på Häl­le­kind. Eva Fors­ström, med­lem i Fa­ce­book­grup­pen I Lo­ve Strömstad, har ta­git bil­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.