Tyst­na­den vi­bre­rar av åter­håll­na käns­lor på mac­ken

Eva Bej­hed, ti­di­ga­re barn­bib­li­o­te­ka­rie, tip­sar om en bok som blir ett äre­min­ne över den ”gam­mal­dag­s­i­ga” bil­verk­sta­den.

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - Eva Bej­hed

sam­häl­let vid liv. Att lä­sa om de trans­ak­tio­ner som be­slu­tas mel­lan tand­lä­ka­ren och verk­stads­ä­ga­ren un­der på­gåen­de tand­vårds­be­hand­ling är – en njut­ning.

Lars Myt­ting åskåd­lig­gör var­dag­li­ga hän­del­ser, ske­en­den, så att ett lö­jets skim­mer fal­ler över det he­la. Räv­spel är ett ”mås­te”.

Sam­ti­digt lig­ger ett stort allvar på bot­ten av be­rät­tel­sen. Kam­pen för att kun­na över­le­va, växa och ut­veck­las, åskåd­lig­görs.

Vad för sam­häl­let fram­åt? Vad är vik­ti­gast i li­vet? Det känns som om för­fat­ta­ren Lars Myt­ting är myc­ket nä­ra sin hu­vud­ka­rak­tär, Erik Fyk­sen.

Häst­kraf­ter är hans de­but­bok. En bok för mo­tor­in­tres­se­ra­de, för re­la­tions­in­tres­se­ra­de – ja, för al­la, som tyc­ker om att ta del av en väl be­rät­tad histo­ria med dra­ma­tik och spän­ning.

Det kort­hugg­na, det out­sag­da, blir på­tag­ligt. Tyst­na­der­na vi­bre­rar av åter­håll­na käns­lor. En bok om vår tid, vår gles­bygds­pro­ble­ma­tik. Lars Myt­ting skri­ver om an­ge­läg­na, vik­ti­ga äm­nen. Vad som dri­ver oss, vad som ger bräns­le i vid be­mär­kel­se.

Läs även hans kult­för­kla­ra­de Ved och de epis­ka ro­ma­ner­na Sim­ma med de drunk­na­de och Sys­ter­kloc­kor­na.

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

Strömstads bib­li­o­te­ka­ri­er tip­sar om böc­ker i Strömstads Tid­ning var­je lör­dag.

Bild: He­i­ke Ste­inweg/Opa­le

Den nors­ke för­fat­ta­ren Lars Myt­ting gjor­de suc­cé med ro­ma­nen Ved. Nu tip­sar Eva Bej­hed om hans de­but, Häst­kraf­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.