Li­vat på Be­a­te­bergs­går­den: ”Ar­tis­ter­na står i kö”

På tis­da­gen väl­kom­na­des tru­ba­du­ren Mar­tin Pers­son till Be­a­te­bergs­går­dens sär­skil­da bo­en­de för en uppli­van­de spel­ning ut­om­hus.

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - Linda Smith linda.smith@st­nb.se 0526-624 06

Det är den and­ra ut­om­hus­spel­ning­en på Be­a­te­bergs­går­den hit­tills un­der vå­ren och fler lär det bli om man ska tro Jo­han Gyl­lenstedt, an­sva­rig för dag­verk­sam­he­ten.

– Ar­tis­ter­na står i kö för att kom­ma hit nu, sä­ger han och skrat­tar.

Ar­range­mang­en görs i sam­ar­be­te med Ar­be­tar­nas bild­nings­för­bund, ABF, och Jo­han Gyl­lenstedt är tack­sam över att det går att an­ord­na ak­ti­vi­te­ter trots ti­den vi be­fin­ner oss i.

– Det är en kraf­tan­sträng­ning och man blir väl­digt trött ef­teråt, men det är så ro­ligt!

Publi­ken bjöd på för­tjus­ta blic­kar och ap­plå­der.

Tru­ba­du­ren Mar­tin Pers­son bru­kar van­ligt­vis be­sö­ka Be­a­te­bergs­går­den två gång­er om året, men co­ro­na­pan­de­min och be­söks­för­bu­den gjor­de att allt kom av sig.

– Men så kom Kul­turam­bu­lan­sen och då för­stod vi att det kun­de fun­ge­ra än­då, men att det är be­ro­en­de av väd­ret, sä­ger Jo­han Gyl­lenstedt.

Un­der nor­ma­la om­stän­dig­he­ter bru­kar Mar­tin Pers­son gö­ra över 200 spel­ning­ar om året på lan­dets äldre­bo­en­den och träff­punk­ter från Ystad i sö­der till Lu­leå i norr. Se­dan co­ro­na­pan­de­min slog till har han hun­nit bli av med al­la bok­ning­ar och näs­tan li­ka snabbt fått fler bok­ning­ar än in­nan.

– När de förs­ta pu­blik­re­strik­tio­ner­na kom 11 mars så blev i prin­cip allt av­bo­kat, men från 31 mars blev det en vänd­punkt, för då fick jag en till­frå­gan om att spe­la ut­om­hus på be­hö­rigt av­stånd, på ett äldre­bo­en­de i Borås där jag bor. Ef­ter det har det sti­git, så just nu har jag fler för­fråg­ning­ar än jag ha­de in­nan. Det har väl att gö­ra med att det blir trå­kigt för de bo­en­de att ba­ra sit­ta in­ne och in­te få be­sök av nå­gon.

Skill­na­den är att bok­ning­ar­na mås­te gö­ras med kort var­sel för att pric­ka in bra vä­der, där­för har hans på­gåen­de tur­né fått ar­bets­nam­net I’ll Fol­low the Sun tour.

– Nu har jag haft i snitt fy­ra, fem spel­ning­ar per vec­ka, sä­ger Mar­tin Pers­son.

Och hit­tills har han haft tur med vä­dergu­dar­na, som in­te all­tid hål­ler vad de lo­var.

– Jag har in­te be­hövt stäl­la in någon­ting. Un­der en spel­ning kom det en ha­gelskur un­der en låt, sen upp­hör­de det ef­ter and­ra lå­ten och vid tred­je lå­ten så sken so­len, så jag har haft tur.

Mu­si­ken han spe­lar präglas av 50- och 60-tal, of­ta med tolk­ning­ar av Cor­ne­lis Vre­eswijk, John­ny Cash, Bill Ha­ley och Owe Thör­nqvist.

– Jag får of­ta hö­ra av de äld­re att det väck­te min­nen till liv från när de var ute och dan­sa­de och det är ock­så min mål­sätt­ning.

Bild: Linda Smith

Det var mu­let men up­pe­håll och be­hag­lig tem­pe­ra­tur un­der tis­da­gens spel­ning med ett 20-tal bo­en­de i publi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.