4,2 mil­jo­ner till nor­diskt kul­tur­stöd

Strömstads Tidning - - Familj -

De nor­dis­ka kul­tur­mi­nist­rar­na har be­slu­tat att ge ex­tra stöd till sam­ar­be­ten mel­lan län­der­na i Nor­den ge­nom att skju­ta till me­del till kul­tur- och konst­pro­gram­met Nor­disk kul­tur­kon­takt. Det var un­der ett di­gi­talt mö­te om kul­tur­li­vet un­der co­ro­nakri­sen som mi­nist­rar­na tog be­slu­tet, sä­ger Joy Mo­gen­sen, kul­tur­mi­nis­ter i Dan­mark.

”Jag är väl­digt glad att vi som nor­dis­ka kul­tur­mi­nist­rar har kom­mit över­ens om att ge ett ex­tra eko­no­misk lyft för att hål­la liv i det nor­dis­ka kul­tur­li­vet un­der co­vid-19. Med des­sa ex­tra me­del kan konst­nä­rer och konst­pro­jekt få stöd till sam­ar­be­ten och nät­verk,” sä­ger hon i ett press­med­de­lan­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.