Nor­ge öpp­nar för Dan­mark – Sve­ri­ge än­nu oklart

De nors­ka och dans­ka re­ge­ring­ar­na är över­ens om att öpp­na upp för fri­tids­re­sor mel­lan län­der­na, be­kräf­ta­de nors­ka stats­mi­nis­tern Er­na Sol­berg (H) på en press­träff på fre­da­gen.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ja­kob Si­mon­son TT

– Vi job­bar nu med bi­la­te­ra­la lös­ning­ar mel­lan de nor­dis­ka län­der­na. Nor­ge och Dan­mark är eni­ga om att öpp­na upp för tu­rist­re­sor mel­lan vå­ra län­der från den 15 ju­ni, sä­ger Sol­berg.

En­ligt Er­na Sol­berg är det än­nu in­te klart om även fri­tids­re­sor mel­lan Nor­ge och Sve­ri­ge kom­mer att kun­na bli ak­tu­el­la då.

– Vi har nu en ram och prin­ci­per som vi kom­mer att gå till di­a­log med de and­ra nor­dis­ka län­der­na om. Nu ska vi pra­ta med bå­de Is­land, Sve­ri­ge och Fin­land, sä­ger hon.

Sol­berg kal­lar fre­da­gens be­sked för ett förs­ta steg. Det kan ock­så bli ak­tu­ellt att åt­minsto­ne del­vis öpp­na upp grän­ser­na yt­ter­li­ga­re re­dan till den 15 ju­ni, sä­ger hon.

– När det gäl­ler de and­ra nor­dis­ka län­der­na sät­ter nu ett in­ten­sivt ar­be­te i gång, med må­let att öpp­na igen, sä­ger Sol­berg.

– Det kan bli möj­ligt att öpp­na mer re­dan till den 15 ju­ni. Men smitt­lä­get änd­rar sig vec­ka för vec­ka.

Län­der­nas smitt­skydd mås­te va­ra över­ens, me­nar hon.

– Vi har pra­tat med svens­ke stats­mi­nis­tern och smitt­skyd­det. De för­står att vi bör­jar med en bi­la­te­ral lös­ning. De är vil­li­ga att pra­ta med oss.

Hon pe­kar på att smitt­si­tu­a­tio­nen i Sve­ri­ge ser väl­digt an­norlun­da ut jäm­fört med i Nor­ge. Det finns emel­ler­tid re­gi­o­ner i Sve­ri­ge med låg smitt­sprid­ning, och det kan där­för bli ak­tu­ellt att öpp­na för re­sor dit, om ett av­tal kom­mer på plats.

Bild: Li­se Åse­rud

Er­na Sol­berg (H), Nor­ges stats­mi­nis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.