De blev tvung­na att smuss­la med sin kär­lek

Strömstads Tidning - - Insidan -

Det har skri­vits myc­ket om de­ras kär­leks­sa­ga. De möt­tes på en fest hos en kam­rat till vår Pro­fil. Kär­le­ken slog ner som en bomb.

Vår Pro­fil mås­te få ett namn. Låt oss kal­la ho­nom för Boy.

Han var lan­dets mest ef­ter­trak­ta­de ung­karl. Många flic­kor dröm­de om att få gif­ta sig med ho­nom.

Nu möt­te han sitt öde i form av en mörk, myc­ket söt flic­ka som vi kan kal­la för Pret­ty. Bå­da var li­ka gam­la, 22 år.

Vi vet in­te rik­tigt vad som hän­de den där kväl­len. Men någ­ra vec­kor se­na­re ring­de te­le­fo­nen i Pret­tys för­äld­ra­hem. Det var Boy som ring­de och vil­le bju­da in hen­ne till en bal på Krigs­sko­lan. Där blev de fo­to­gra­fe­ra­de till­sam­mans för förs­ta gång­en.

Pret­ty var rar och trev­lig. Men hon var in­te rik­tigt den som vår Pro­fils för­äld­rar tänkt sig som ma­ka åt sin son, De vil­le helst ha en blå­blo­dig prin­ses­sa från nå­got eu­ro­pe­iskt kung­a­dö­me.

Där­för kom det grus i ma­ski­ne­ri­et. Boy och Pret­ty blev tvung­na att smuss­la med sin kär­lek. De kun­de ba­ra träf­fas i smyg, för att in­te ris­ke­ra att bli upp­täck­ta. Ha­de det hänt skul­le tid­ning­ar­na fått nå­got att skri­va om.

Ibland gav de sig ut och åk­te ski­dor till­sam­mans. Nå­gon gång gick de på bio, men ba­ra ef­ter mörk­rets in­brott. De kun­de ock­så träf­fas i Pret­tys för­äld­ra­hem el­ler hem­ma hos nå­gon kam­rat till vår Pro­fil.

Så här höll det på i nio år! Hur kan ett kär­leks­för­hål­lan­de över­le­va en så­dan pärs? Pret­ty har be­rät­tat att hon var nä­ra att för­tviv­la många gång­er. Men vår Pro­fil gav in­te upp. Han ha­de be­stämt sig och höll fast vid Pret­ty.

Ef­ter en tid fick Boys pap­pa re­da på vad som var på gång. Han för­sök­te över­ta­la sin son att bry­ta för­bin­del­sen. Den kun­de ho­ta mo­nar­kin i lan­det. Han bor­de väl­ja en prin­ses­sa i stäl­let.

Då sat­te vår Pro­fil ner fo­ten. Han för­kla­ra­de att Pret­ty var den en­da han vil­le ha. Fick han in­te gif­ta sig med hen­ne tänk­te han för­bli ogift. Då skul­le lan­det in­te få någ­ra nya tro­nar­ving­ar.

Vår Pro­fils pap­pa blev tvung­en att ka­pi­tu­le­ra. Den 19 mars 1968 of­fent­lig­gjor­des de­ras för­lov­ning. Och drygt fy­ra må­na­der se­na­re gif­te de sig.

Pret­ty var vis­ser­li­gen in­te nå­gon prin­ses­sa. Hen­nes pap­pa äg­de en bu­tik som sål­de klä­der. Där­för var Pret­ty myc­ket in­tres­se­rad av mo­de. Dess­utom ha­de hon stu­de­rat frans­ka och eng­els­ka vid uni­ver­si­tet.

Vår Pro­fil ha­de ock­så en myc­ket bra ut­bild­ning. Han tog stu­den­ten 1955. Se­dan blev det en kort tid på uni­ver­si­te­tet. Men den er­sat­tes av mi­li­tär­tjänst. Boy har gått ige­nom fle­ra mi­li­tä­ra sko­lor och klätt­rat upp­åt i gra­der­na. Till slut blev han ge­ne­ral.

Han har ock­så stu­de­rat vid Ox­ford i Eng­land. Där läs­te han stats­ve­ten­skap, ekonomi och histo­ria.

Så har han en stor pas­sion. Han gil­lar seg­ling. Det är kans­ke in­te så kons­tigt ef­tersom Boy bor i ett land som lig­ger vid ha­vet.

År 1982 blev han världs­mäs­ta­re i seg­ling i halv­tons­klas­sen. Fem år se­na­re upp­re­pa­de han den bra­va­den, den här gång­en i klas­sen ett ton. År 1988 tog han brons i världs­mäs­ter­ska­pet.

Boy höll fak­tiskt igång och täv­lings­seg­la­de än­da fram till 2005. Då var han 68 år gam­mal.

När vår Pro­fil var tre år gam­mal rå­ka­de han ut för en myc­ket obe­hag­lig upp­le­vel­se. Då blev han ne­kad att kom­ma in i Sve­ri­ge. Det blev stopp vid grän­sen.

Hans fa­milj be­fann sig på flykt och vil­le räd­da sig in i Sve­ri­ge. Men de svens­ka myn­dig­he­ter­na sa­de nej. Kon­flik­ten lös­te sig till sist på så vis att han själv, hans mam­ma Märt­ha och hans två äld­re syst­rar Ragn­hild och Astrid fick kom­ma in i Sve­ri­ge. Men hans pap­pa och hans far­far blev av­vi­sa­de.

Märt­ha och hen­nes barn stan­na­de in­te i Sve­ri­ge. De lyc­ka­des ta sig över till USA. Där fick de bo tills kri­get tog slut. Först då kun­de vår Pro­fil och hans an­hö­ri­ga åter­vän­da hem.

Boys äk­ten­skap med Pret­ty har fun­ge­rat bra. De har fått två barn. Dels en dot­ter, som döp­tes till Märt­ha Lou­i­se och ef­ter hen­ne so­nen Haa­kon.

När Haa­kon blev vux­en drab­ba­des lan­det av en ny pas­sio­ne­rad kär­leks­hi­sto­ria. Haa­kon blev näm­li­gen kär i en söt blond flic­ka som re­dan ha­de ett barn, so­nen Ma­ri­us. Skul­le hon kun­na pas­sa som lan­dets bli­van­de drott­ning?

Pro­ble­met lös­te sig den här gång­en ock­så. Den blon­da flic­kan blev god­känd. Haa­kon och hon har fått två barn till­sam­mans. Vår Pro­fil kan slapp­na av. Tron­följ­den är säk­rad.

Vem är han?

För­ra vec­kans Pro­fil: Prins Andrew av Eng­land. Föd­des i Lon­don den 19 feb­ru­a­ri 1960. Är tred­je bar­net till drott­ning Eli­za­beth II och prins Philip. Var gift med Sa­rah Fergu­son 1986–1996.

Då blev han ne­kad att kom­ma in i Sve­ri­ge. Det blev stopp vid grän­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.