Sank­ta Bar­ba­ra hals­höggs för sin krist­na tro

Det sväng­er om Sank­ta Bar­ba­ra. I Ske­es al­tar­skåp pre­sen­te­ras Bar­ba­ra i en S-for­mad rö­rel­se, ett ty­piskt go­tiskt stil­drag. Hå­ret är långt och än­nu in­te klippt. Bar­ba­ra är jung­fru och guld­kro­nan hon bär vi­sar på kung­lig börd.

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje -

Den rö­da klän­ning­en fal­ler ut som en kra­ge vid hen­nes föt­ter. Po­pu­lär de­kor i ti­den var tex­tili­er­nas veck­bild­ning. Här fal­ler även man­teln i ele­gan­ta strut­veck när den lyfts.

Bar­ba­ras at­tri­but är kal­ken, en vin­bä­ga­re på hög fot. Kal­ken ska sym­bo­li­se­ra Je­sus när­va­ro, ”Kristi blod”. En­ligt le­gen­den ha­de Bar­ba­ra bli­vit om­vänd till kris­ten­do­men och för det fick hon ut­stå fruk­tans­värd tor­tyr un­der kris­ten­doms­för­föl­jel­ser­na.

Je­sus själv ha­de up­pen­ba­rat sig för Bar­ba­ra fle­ra gång­er och läkt hen­nes ska­dor. Bar­ba­ra höll ut. Hon blev mar­tyr.

Le­gen­den om Bar­ba­ra bör­jar i Ni­come­dia, en stad mel­lan Svar­ta ha­vet och Kaspis­ka ha­vet, där hon föd­des om­kring år 300 e Kr. Hon var myc­ket vac­ker och dot­ter till en för­näm hed­ning, be­rät­tar le­gen­den. Sta­den låg vid en rikt tra­fi­ke­rad han­dels­väg som knöt sam­man väst med öst och pap­pan var of­ta bort­rest i af­fä­rer. Fa­dern var väl med­ve­ten om sin dot­ters skön­het så när han res­te bort lås­te han in hen­ne i ett torn. ”Nu är hon skyd­dad från al­la fres­tel­ser”, tänk­te pap­pan.

Det fanns dock and­ra ”fa­ror”. Kyr­ko­fa­dern Ori­gi­nes ha­de näm­li­gen kon­takt med Bar­ba­ra. Kans­ke be­sök­te han hen­ne i tor­net. Kans­ke brev­väx­la­de de. Bar­ba­ra tog in­tryck av den, som hon tyck­te, fan­tas­tis­ka präs­ten och blev så små­ning­om djupt kris­ten.

Un­der ti­den som Bar­ba­ra satt i sitt torn på­gick byg­get av ett bad­hus in­till, vil­ket fa­dern ha­de satt igång. Hon kun­de se det växa.

Ett bad­hus på den ti­den var in­te ba­ra en frå­ga om hy­gi­en. Krop­pens re­nan­de ha­de även ri­tu­ell be­ty­del­se. En dag frå­ga­de Bar­ba­ra bygg­nads­ar­be­tar­na hur fön­s­te­rar­ki­tek­tu­ren var tänkt. Två föns­ter fick hon till svar. Ef­tersom nu Bar­ba­ra i al­la sin­nen var fångad av den gu­dom­li­ga tre­e­nig­he­ten över­ta­la­de hon ar­be­tar­na att i stäl­let för två föns­ter sät­ta in tre. Det blev som hon vil­le, bad­hu­set fick tre föns­ter. Kans­ke var det för Bar­ba­ras krist­na ut­strål­nings skull el­ler kans­ke var det för fönst­rens gu­dom­li­ga ljusin­släpp, men det hän­de nu att även bygg­nads­ar­be­tar­na om­vän­des till kris­ten­do­men.

Fa­dern kom hem och fick se sitt bad­hus, nu med kyr­kans he­li­ga tec­ken. Tre föns­ter! Vil­ken chock.

Hans för­vå­ning blev än stör­re när han fick ve­ta att Bar­ba­ra ha­de bli­vit kris­ten. Vil­ken vanä­ra!

Först väd­ja­de han: ”Snäl­la. Kom till­ba­ka och off­ra åt vå­ra gu­dar i stäl­let så som vi bru­kar gö­ra.” Bar­ba­ra var omed­gör­lig. Till slut blev hen­nes far så pro­vo­ce­rad att han bör­ja­de slå hen­ne. Hon skul­le min­sann få se vad som var den rät­ta tron!

Ju mer han slog desto mind­re tyck­tes Bar­ba­ra li­da. Hon blev helt lugn. En osynlig kraft ha­de kom­mit till hen­nes hjälp. Kans­ke är det hen­nes frid­ful­la an­sik­te som pro­vo­ce­rar fa­dern till näs­ta steg. Han drar helt en­kelt svär­det för att hug­ga hu­vu­det av sin dot­ter. Då sker ett mi­ra­kel. Mu­ren, där de står, räm­nar. Bar­ba­ra flyr ut och mu­ren slu­ter sig åter ef­ter hen­ne. Stor skandal. Ett sånt här be­te­en­de ris­ke­ra­de bå­de fa­derns he­der och ställ­ning.

pap­pan till slut hit­tar Bar­ba­ras göm­stäl­le. Han slä­par hen­ne i hå­ret till­ba­ka till fäng­el­se­tor­net. Den här gång­en ska hon för­kla­ra sig in­för ståt­hål­la­ren, be­rät­tar le­gen­den.

Åter­i­gen står Bar­ba­ra upp, mo­dig och stark för sin tro. ”Jag vill in­te off­ra till nå­gon an­nan än min Her­re Je­sus Kristus”, upp­re­par hon.

Nu ekar det isan­de kallt när nya or­der skriks ut. Men­talt är Bar­ba­ra in­te när­va­ran­de. Hon kläs av och skän­das. Den kom­man­de nat­ten upp­re­pas und­ret: Her­ren Kristus lä­ker hen­nes sår. Stri­den hand­lar om tro. Tor­te­rar­na an­ser att det

Bild: Han­nah Palm­ha­gen

Skee me­del­ti­da kyr­ka bygg­des på 1100-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.