Be­grav­ning

Strömstads Tidning - - Familj -

I Strömstads kyr­ka har be­grav­nings­guds­tjänst hål­lits för Jan­Olov Al­ling­er.

Ak­ten in­led­des med att or­ga­nist Karl-Ax­el Falk spe­la­de Gam­mal fä­bod­psalm. Psal­men Blott en dag, ett ögon­blick i sän­der sjöngs av de för­sam­la­de. Kyr­ko­her­de Magnus Säl­de för­rät­ta­de över­lå­tel­sen. Be­grav­nings­bö­nen in­ra­ma­des av psal­men Oänd­lig nåd och To­mas Flo­din som sjöng What a won­der­ful world ac­kom­pan­je­rad på gi­tarr av An­der Ådin. Vi fick ock­så lyss­na till Som en bro över mör­ka vat­ten med To­mas och An­ders.

Värd i kyr­kan var Magnus Wed­berg som vi­sa­de fram till av­sked då det ock­så spe­la­des still­sam mu­sik.

Fle­ra var de som tac­ka­de Jan-Olov för fin vänskap. Väst­kust­kyr­kan re­pre­sen­te­ra­des av Gustaf Henriksson och Fräls­nings­ar­mén av Tom Pe­ter­sen.

Vack­ra blom­mor fanns i kyr­kan och gå­vor har kom­mit in till In­di­vi­du­ell Män­ni­sko­hjälp och Lä­kar­mis­sio­nen JanOlovs min­ne från fa­milj, släkt och vän­ner.

Till av­slut­ning fick vi lyss­na till Här­lig är jor­den som spe­la­des och sjöngs av Karl-Ax­el, To­mas och An­ders. På vers 3 sjöng he­la för­sam­ling­en. Ef­ter ak­ten bjöds det på kaf­fe ut­an­för kyr­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.