Di­stans el­ler när­het

Strömstads Tidning - - Familj - Rolf Carls­son

Den­na vår har vi al­la va­rit och är bund­na i ett grepp som ald­rig ti­di­ga­re. Vart jag vän­der mig, så finns det där. Re­strik­tio­ner och näst in­till för­bud be­grän­sar min fri­het. Me­di­er­nas larm­rap­por­ter flö­dar mot mig bå­de i eter och tid­ning­ar. Co­ro­na­pan­de­min är or­sa­ken, som var­je lä­sa­re re­dan för­stått. Över 4 000 svens­kar har hit­tills av­li­dit i svi­ter­na av co­ro­na. Bakom var­je dödsfall finns fa­mil­jer, släkt och vän­ner, som sör­jer och sak­nar.

Vi hör och lä­ser om forsk­ning som på­går att lä­ra mer om det­ta vi­rus – co­vid-19 – me­dan värl­den skri­ker ef­ter ett vac­cin, som kan ge im­mu­ni­tet. I vän­tan på den­na hjälp för­sö­ker vi skyd­da oss så gott det går. Vi upp­ma­nas att hål­la di­stans, stan­na hem­ma, tvät­ta hän­der­na of­ta och nog­grant etc. Det känns svårt att in­te få um­gås, kra­mas och kän­na när­het till dem vi äls­kar.

Men kans­ke kan det­ta på­tving­a­de av­stånd från varand­ra än­då ge oss lär­do­mar att ta va­ra på.

Just nu lä­ser jag Jo­han­ne­se­vange­li­et och får kopp­ling­ar till det vi nu upp­le­ver. Je­sus ta­la­de med lär­jung­ar­na, att han skul­le läm­na dem. Det skul­le bli di­stans, ett av­stånd, mel­lan ho­nom och dem. Det är för ert bäs­ta som jag läm­nar er, för­kla­ra­de han. De skul­le in­te läm­nas lott­lö­sa. Hjäl­pa­ren – Den He­li­ge An­de – skul­le bli al­las stän­di­ge föl­je­sla­ga­re. ”Han skall väg­le­da er och på­min­na er om allt jag sagt”, sa han. För de­ras – för vårt bäs­ta – var det, som nu skul­le ske, när han val­de di­stan­sen till de si­na och gick in i of­fer­dö­den för värl­dens synd. I Hebré­er­bre­vet står det (jag sam­man­fat­tar): ”med sitt eget blod har han (Je­sus) en gång för al­la vun­nit be­fri­el­se för oss för evigt.” Skyd­det den vac­ci­ne­ra­de får lig­ger i blo­det. Förr hör­de jag of­ta äld­re krist­na ta­la om att le­va i be­skydd (vac­ci­ne­rad) av Kristi blod. So­li­da­riskt föl­jer jag de go­da, prak­tis­ka råd jag får. Men du och jag kan ock­så, be vår Fräl­sa­re om blo­dets be­skydd. ”Det blod, som ger mig styr­ka från dag till dag. Det skall ald­rig för­lo­ra sin kraft” (Andraé Crouch).

I mor­gon är det Pingst­da­gen. Hjäl­pa­ren – Den He­li­ge An­de – kan för­vand­la vår di­stans till en varm när­het med Je­sus Kristus för var och en som vill äga den.

En väl­sig­nad Pingst­helg öns­kar

Bild: Privat

Nu blir det lät­ta­re att um­gås. Be­a­te­bergs­går­den i Skee och Öss­by­går­den i Nä­singe har av Strömstads Glas­mäs­te­ri fått plex­iglas­ski­vor som de­lar av ute­möb­ler­nas bord. Be­söks­för­bud rå­der, men med an­hö­ri­ga på ena si­dan det skyd­dan­de gla­set och den bo­en­de på and­ra kan man än­då få träf­fas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.