Så fi­ras na­tio­nal­da­gen i SVT

An­ne Lund­berg och Ta­ra Mos­hi­zi le­der SVT:s na­tio­nal­dags­fi­ran­de på Skan­sen i Stock­holm lör­da­gen den 6 ju­ni.

Strömstads Tidning - - Familj - TT

På grund av co­ro­nae­pi­de­min kom­mer fi­ran­det att ske ut­an nå­gon publik på plats, men det blir än­då tra­di­tions­en­ligt med flagg­hiss­ning, hög­tids­tal och fa­nö­ver­läm­ning.

stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S). Kung Carl XVI Gustaf finns un­der fi­ran­det via länk från Stock­holms slott. Bland ar­tis­ter­na som upp­trä­der syns bland and­ra Sa­rah Dawn Fi­ner, Man­do Di­ao och Anis Don De­mi­na. Ba­ry­to­nen Fred­rik Zet­ter­ström och Ar­méns mu­sik­kår kom­mer att fram­fö­ra de mer ce­re­mo­ni­el­la styc­ke­na un­der led­ning av Andreas Han­son, skri­ver SVT i ett press­med­de­lan­de.

P2:s di­gi­ta­la som­mar­kör

fram­för ”Uti vår ha­ge”, ett kon­cept som upp­re­pas från Val­borgs­fi­ran­det då P2 sat­te sam­man en kör av pri­vat­per­so­ner som skic­ka­de in si­na stäm­mor via webb­ka­me­ra hem­i­från.

Na­tio­nal­dags­fi­ran­det sänds i SVT1 och på SVT Play från kloc­kan 20.00.

Bild: Nad­ja Hall­ström

An­ne Lund­berg och Ta­ra Mos­hi­zi le­der na­tio­nal­dags­fi­ran­det i SVT. Pressbild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.