Oge­nom­tänkt att läg­ga ner ron­den

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Al­la par­ti­er i re­gi­on­sty­rel­sen, ut­om Väns­ter­par­ti­et, be­slu­ta­de tis­da­gen 26 maj att sna­rast möj­ligt stänga Ron­den­lin­jen för sjuk­re­sor mel­lan Strömstad och Ud­de­val­la/Näl. De fat­ta­de ock­så ett be­slut att från 2022 av­skaf­fa Ron­den­lin­jer­na i sin hel­het. Vi an­ser att det­ta är två oge­nom­tän­ka be­slut som kom­mer att le­da till för­säm­ra­de sjuk­re­sor för bo­hus­lä­ning­ar­na och till ett re­san­de som är säm­re för mil­jön.

Det­ta är en tyd­lig för­säm­ring av sjuk­re­sor­na för Strömstads­bor­na. Utred­ning­en skri­ver att an­rops­styrd sjukre­se­taxi ska er­sät­ta Ron­den, och vi är med på att det är ett vik­tigt kom­ple­ment till Ron­den. Men det mås­te sä­gas tyd­ligt att det här be­slu­tet fat­tats för att få ner kost­na­der­na. Det gör oss övertygade om att be­döm­ning­ar­na kom­mer att bli så hår­da att det le­der till för­säm­ra­de sjuk­re­sor för Strömstads­bor­na.

Den and­ra or­sa­ken hand­lar om att vi står in­för ett kli­mat­hot som på sikt är myc­ket stör­re än co­ro­nakri­sen. Ett eko­lo­giskt håll­bart re­san­de för fram­ti­den mås­te byg­ga på väl­fun­ge­ran­de kol­lek­ti­va lös­ning­ar och in­te på små­ska­li­ga trans­por­ter med många små ben­sin­driv­na for­don. Det är bätt­re för mil­jön när vi kör stör­re for­don på mil­jö­vän­ligt bräns­le.

Vårt al­ter­na­tiv är att för­bätt­ra och ut­veck­la Ron­den i he­la re­gi­o­nen, så att vi ko­or­di­ne­rar ti­der i vår­den bätt­re med Ron­dens ti­der. Då kan vi öka an­vän­dan­det av lin­jer­na. Att läg­ga ner Ron­den är kort­sik­tigt och oge­nom­tänkt. Med en ut­veck­lad Ron­den­lin­je kom­plet­te­rad med sjukre­se­taxi, kan vi få sjuk­re­sor som har hög till­gäng­lig­het ut­an att va­ra onö­digt dy­ra. eva Olofs­son (v) re­gi­onråd

Jan alex­an­ders­son (v) er­sät­ta­re re­gi­on­sty­rel­sen mats berglund (v) le­da­mot Nor­ra häl­so- och sjuk­vårds­nämn­den mia ös­ter (v) grupple­da­re Strömstad lars-åke karl­gren (v) er­sät­ta­re kom­mun­sty­rel­sen Strömstad

Gu­nil­la he­gardt (v) le­da­mot so­ci­al­nämn­den Strömstad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.