Nö­je­spar­ken öde – Le­na Kem­pe om jät­te­tap­pet

Räk­na in­te med att stock­hol­mar­na kan re­sa till bo­hus­län i som­mar. eva lind­hu­sen lind­hé, bi­trä­dan­de smitt­skyddslä­ka­re i väst­ra Gö­ta­land, ser in­te att det är lä­ge för så­da­na lätt­na­der. dä­re­mot mås­te cam­ping­ä­ga­re och and­ra va­ra be­red­da på yt­ter­li­ga­re restrik

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ste­fan karls­son sk@bo­husla­ning­en.se 0522-99263

Le­na Kem­pe är vd på Daftö Re­sort som har drab­bats hårt av den stäng­da grän­sen mot Nor­ge och det kraf­tigt mins­ka­de re­san­det i Sve­ri­ge. Ef­tersom an­lägg­ning­ens nö­je­spark Daftö­land ly­der un­der ord­nings­la­gen och max­grän­sen 50 per­so­ner är det in­te lön­samt att kö­ra igång åkattrak­tio­ner­na.

Be­söksnä­ring­en ris­ke­rar ett kraf­tigt bak­slag en­ligt Tu­ristrå­det Västsve­ri­ge och bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Vi­si­ta. Där­för har de ef­ter­lyst yt­ter­li­ga­re lätt­na­der i re­strik­tio­ner­na för in­ri­kes­re­sor in­för som­ma­ren så att bå­de stock­hol­ma­re och and­ra lång­vä­ga kan nju­ta av Bo­hus­län och kon­su­me­ra här.

Men i ett in­ter­na­tio­nellt per­spek­tiv kan svens­kar­na re­dan i dag rö­ra sig myc­ket, mot­sva­ran­de en till två tim­mars bil­väg från hem­or­ten, un­der­stry­ker smitt­skyddslä­ka­re Eva Lind­hu­sen Lind­hé.

– Det är in­te lä­ge för fri­a­re rör­lig­het just nu. Vi har fort­fa­ran­de fa­ra för ökad smitt­sprid­ning. Även om vi har nått en pla­tå så går det in­te att slapp­na av. Bör­jar folk träf­fas mer och le­va på ett an­nat sätt så blir det lätt en upp­gång igen. Det har vi sett från and­ra län­der där man har bör­jat öpp­na upp, sä­ger hon.

Pan­de­min krä­ver med and­ra ord fort­satt ut­hål­lig­het från bå­de in­di­vi­der och fö­re­tag. De som för­val­tar och dri­ver till ex­em­pel cam­ping­plat­ser, bad­plat­ser och po­pu­lä­ra brygg­stråk mås­te fin­na sig i att ta ett stort an­svar för att mot­ver­ka smitt­sprid­ning. Li­kaså mås­te pri­vat­per­so­ner ock­så tän­ka till när de kom­mer till plat­ser där det kan ris­ke­ra att upp­stå träng­sel.

– Det är in­te kri­mi­nellt att gå ut som i and­ra län­der och vi har in­te satt svens­ka fol­ket i ka­ran­tän, ut­an väd­jar till al­la, bå­de nä­ringsid­ka­re och en­skil­da, att vi­sa hän­syn och föl­ja re­strik­tio­ner­na, sä­ger Eva Lind­hu­sen Lind­hé.

Det ny­bygg­da pi­rat­ho­tel­let med tolv rum är en ny in­ve­ste­ring för 20 mil­jo­ner kro­nor in­för årets sä­song, be­rät­tar Le­na Kem­pe, vd på Daftö Re­sort. Men gäs­ter­na ly­ser med sin från­va­ro och från bal­kong­en till ett av de tom­ma rum­men blic­kar vi ut över ett stort grön­om­rå­de med hus­vagnstom­ter.

Trots vär­me och stor­helg, vi träf­fas på fre­dag ef­ter­mid­dag fö­re pingst, är det öds­ligt. En när­mast sur­re­a­lis­tisk käns­la in­fin­ner sig.

Hög­som­mar­da­gar när det är fullt räk­nar hon med att 3 500 per­so­ner be­fin­ner sig in­om an­lägg­ning­ens om­rå­de.

– Om vi tit­tar på påsken så tap­pa­de vi 97 pro­cent jäm­fört med för­ra året. Hel­gen som gick var det li­te bätt­re med 8–10 pro­cents be­lägg­ning be­ro­en­de på hur man räk­nar. Då märk­tes det att myn­dig­he­ter­na ha­de gått ut och öpp­nat så att folk kan re­sa 1–2 tim­mar. Det hjäl­per gans­ka myc­ket att gäs­ter kan kom­ma från Gö­te­borg och från Dals­land till ex­em­pel, sä­ger Le­na Kem­pe.

Men 2020 lik­nar ing­et an­nat år. Av 35 åretrun­tan­ställ­da är ung­e­fär hälf­ten vars­la­de om upp­säg­ning. Vis­sa har re­dan slu­tat me­dan and­ra kans­ke kan få stan­na kvar be­ro­en­de på hur kri­sen ut­veck­lar sig. Den all­var­li­ga si­tu­a­tio­nen märks ock­så tyd­ligt på nö­je­spar­ken Daftö­land som vid den här ti­den på året bor­de ha va­rit öp­pen. Nu är ris­ken stor att par­ken, som nor­malt sett drar över 110 000 be­sök per år, över­hu­vud­ta­get in­te kom­mer att öpp­na den­na sä­song.

– Det drab­bar ock­så bar­nen och ung­do­mar­na i kom­mu­nen, för i sam­band med skolav­slut­ning­en bru­kar vi all­tid ha fri en­tré för att fi­ra att som­ma­ren är igång.

Or­sa­ken är att Daftö­land i lik­het med Li­se­berg ly­der un­der ord­nings­la­gen och för­bu­det mot stör­re all­män­na sam­man­koms­ter.

– 50 per­so­ner är ex­tremt li­te i en så­dan här park. Be­sö­kar­na ser näs­tan in­te varand­ra. Då kan vi in­te öpp­na ut­an mås­te tit­ta på and­ra al­ter­na­tiv, sä­ger Le­na Kem­pe och för­kla­rar vik­ten av att hit­ta en rim­lig ba­lans mel­lan kost­na­der­na för att kö­ra igång åkattrak­tio­ner och in­täk­ter­na från bil­jett­för­sälj­ning­en.

Någ­ra 250 000 gäst­nät­ter, som det bru­kar va­ra, blir det in­te i år på Daftö. Men bok­ning­ar­na har bör­jat kom­ma igång och det vik­ti­gas­te, pe­kar Le­na Kem­pe på, är att myn­dig­he­ter­na blir tyd­li­ga­re med hur män­ni­skor får re­sa i som­mar och ex­akt vil­ka krav som kom­mer att stäl­las på verk­sam­he­ten.

– Vi tror att vi kan få ung­e­fär halv be­lägg­ning i som­mar. Men jag hop­pas att det ska kom­ma än­nu fler, sä­ger hon.

Bild: Ed­vin Berg­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.