Jo­han­na Kihlstrand sik­tar högt med Bul­la­ren

Hon hann knappt bör­ja trä­na med Svar­te­borg FK för­rän kors­ban­det gick av. Re­ha­bi­li­te­ring­en tog tid, men Jo­han­na Kihlstrand res­te sig ur svac­kan ge­nom trä­ning och vil­ja. Nu har an­fal­la­ren åter­vänt till Bul­la­rens Go­if för att för­sö­ka skju­ta la­get till se­rie

Strömstads Tidning - - Sport - Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­nelind@st­nb.se 0526-624 07

Det har bli­vit ett kärt åter­se­en­de mel­lan Jo­han­na Kihlstrand och Bul­la­rens Go­if. 25-åring­en, som är bo­satt i Kvil­le, spe­la­de för Bul­la­ren sä­song­en 2016 när la­get blev fy­ra i di­vi­sion 2 nord­väst­ra Gö­ta­land. Fot­bolls­kar­riä­ren gick se­na­re vi­da­re till Svar­te­borg. Star­ten blev dock in­te vad hon ha­de hop­pats på.

– Det förs­ta som hän­de var att jag ska­da­de kors­ban­det. He­la förs­ta året gick åt till re­ha­bi­li­te­ring ef­ter ope­ra­tio­nen. Då fanns det in­te myc­ket att gö­ra. And­ra året blev bätt­re. Då hann jag med att spe­la en halv sä­song. Jag kom sak­ta till­ba­ka. Det var såklart trå­kigt att va­ra ska­dad, men jag kän­de mig oer­hört tag­gad av att vil­ja kom­ma till­ba­ka, sä­ger hon.

Sam­man­håll­ning­en i Svar­te­borg blev vik­tig för mo­ra­len. Jo­han­na triv­des. Och med stöd av lag­kam­ra­ter­na kom hon till­ba­ka. Upp­bygg­nads­trä­ning­en gav ener­gi och in­spi­ra­tion. Sä­song­en 2018 tryck­te hon in 17 mål.

Sam­ar­be­tet med Alex­an­dra Öst Gustavs­son – 26 mål och et­ta i skyt­te­li­gan – var fram­gångs­rikt när sam­man­slag­nings­la­get Svar­te­borg/ Stån­ge­näs/Ly­se­kil blev tvåa i di­vi­sion 3 Bo­hus­län-Dals­land.

– Jag blev bätt­re och star­ka­re ef­ter ska­dan. Min an­falls­kol­le­ga Alex­an­dra hjälp­te mig myc­ket. Vi ha­de ti­di­ga­re spe­lat till­sam­mans i Ham­burgsund och gjort många mål ihop, sä­ger Jo­han­na Kihlstrand.

Hen­nes mål­form fort­sat­te un­der 2019. To­talt blev det 24 mål och andra­plats i skyt­te­li­gan bakom Ljungski­les måldrott­ning Sand­ra Bag­ger (48 mål).

Till sä­song­en 2020 val­de Svar­te­borg att kli­va ner i di­vi­sion 4 – sam­ti­digt tog Bul­la­ren be­slu­tet att läm­na di­vi­sion 2 för spel i di­vi­sion 3. Jo­han­na Kihlstrand loc­ka­des av kom­ma till­ba­ka till Kvän­ne­vi och ti­di­ga­re klub­ben.

– Jag kän­de la­get bra se­dan ti­di­ga­re. Se­dan bor jag i Kvil­le, det är nä­ra till Bul­la­ren. Det känns rik­tigt kul att va­ra till­ba­ka. Jag har vin­nar­skal­le, bol­len ska in i mål. Jag tror vi har go­da chan­ser att vin­na se­ri­en. La­get är rakt ige­nom bra, sä­ger hon.

Bul­la­rens trä­na­re René Ni­el­sen är glad över ny­för­vär­vet. För­ra sä­song­en gjor­de la­get en­dast 21 mål på 18 mat­cher. Han tyc­ker att Kihlstrand har ut­veck­lats myc­ket se­dan för­ra se­jou­ren.

– Jag ser att hon lagt ner myc­ket tid på trä­ning­en. Jo­han­na har hug­get som en rik­tig mål­gö­ra­re. Hon smäl­ter in bra i mil­jön och ger oss nya an­fall­s­al­ter­na­tiv, sä­ger han.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Jo­han­na Kihlstrand har nä­sa för mål. För­ra sä­song­en stod hon för 24 full­träf­far för Svar­te­borgs FK i di­vi­sion 3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.