Strömstad an­stäl­ler co­ro­na­vär­dar till som­ma­ren

Många som­mar­jobb har gått om in­tet i år. Men nu an­stäl­ler kom­mu­nen per­so­ner som med gu­la väs­tar ska gå runt i Strömstad och in­for­me­ra be­sö­ka­re om vil­ka re­strik­tio­ner och fö­re­skrif­ter som gäl­ler.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Ja­kob Si­mon­son ja­kob.si­mon­son@st­nb.se 0526-624 10

Ny­he­ter: Re­san­det släpps fritt in­om Sve­ri­ge från 13 juni. Nu job­bar Strömstads kom­mun och tu­rist­fö­re­ta­gen för att co­ro­na­säk­ra stan och job­ba för att svens­ka be­sö­ka­re ska hit­ta hit.

Be­slu­tet togs i tors­dags, be­rät­tar kom­mun­di­rek­tör Mats Broc­ker. Ex­akt hur många som be­hövs, när man ska bör­ja och and­ra de­tal­jer ha­de än­nu in­te rik­tigt klar­nat på fre­da­gen.

– Vi ska pre­cis till att rä­ta ut de sista frå­ge­teck­nen och star­ta med re­kry­te­ring­en. Vi vän­der oss till al­la som är 18 år och upp­åt, och som kanske in­te fått ett som­mar­jobb i år. Man kom­mer att gå runt på stan och in­for­me­ra be­sö­ka­re om vad som gäl­ler, och om det be­hövs ge till­sä­gel­ser på ett vän­ligt sätt, sa Mats Broc­ker på fre­da­gen.

Det är ett vik­tigt ar­be­te för att folk ska kun­na vis­tas i Strömstad på ett sä­kert sätt Mats Broc­ker kom­mun­di­rek­tör

Co­ro­na­vär­dar­na ska be­fin­na sig i mil­jö­er där det ris­ke­rar att bli folk­sam­ling­ar, ex­em­pel­vis på Strömstads torg, vid Kos­ter­bå­tar­na, köp­cent­ra och lik­nan­de. Någ­ra in­gri­pan­den blir det in­te frå­ga om för co­ro­na­vär­dar­na.

– Nej, där kom­mer vi att ha ett sam­ar­be­te med vakt­bo­lag och po­lis. Vär­dar­na kom­mer att va­ra in­stru­e­ra­de att ta kon­takt med dem om det upp­står nå­gon så­dan si­tu­a­tion. Här blir det fo­kus på in­for­ma­tion.

Kom­mu­nen ar­be­tar ock­så in­för se­mes­ter­sä­song­en med att på ett tyd­ligt sätt, med mar­ke­ring­ar i ga­tan, skyl­tar och lik­nan­de, in­for­me­ra om sä­ker­hets­av­stånd och an­nat som har att göra med co­ro­na­re­strik­tio­ner­na.

– Vi gör en hel del och det kos­tar en sum­ma pengar na­tur­ligt­vis. Men det är ett vik­tigt ar­be­te för att folk ska kun­na vis­tas i Strömstad på ett sä­kert sätt i som­mar, sä­ger Mats Broc­ker.

– Att an­stäl­la ett an­tal per­so­ner som co­ro­na­vär­dar är ju ock­så en so­ci­al in­sats för de här per­so­ner­na som kanske sett fram emot ett som­mar­jobb som man in­te fått. Nu har de chan­sen att än­då få jobb och lön i som­mar.

Mer in­for­ma­tion om tjäns­ter­na kom­mer på kom­mu­nens hem­si­da.

Bild: Ja­kob Si­mon­son

Le­on Er­iks­son, fö­re­tags­lots, och Mats Broc­ker, kom­mun­di­rek­tör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.