KF har för då­ligt un­der­lag för att be­slu­ta om sjuk­hus­köp

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

När det gäl­ler frå­gan om even­tu­ellt köp av Pi­len 5 (”sjuk­hus­fas­tig­he­ten”) i Strömstad har ma­jo­ri­te­tens pre­sen­ta­tion av be­sluts­un­der­lag till op­po­si­tio­nen va­rit näst in­till obe­fint­lig. Att så är fal­let be­kräf­tas ock­så av kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Kent Hans­son så­väl via re­por­tage i Ra­dio Väst som Strömstads Tid­ning.

Nu, den 16 juni, för­vän­tas kom­mun­full­mäk­ti­ges 39 le­da­mö­ter fat­ta be­slut om ifall Strömstads kom­mun ska an­ta er­bju­dan­det om att kö­pa fas­tig­he­ten för 55 mil­jo­ner kro­nor el­ler ej. Och det­ta ut­an att 16 av des­sa 39 le­da­mö­ter ens pre­sen­te­rats en re­do­vis­ning av än­da­må­let med ett köp.

Kent Hans­son av­fär­dar det högst be­rät­ti­ga­de kra­vet på in­syn med ”de har sig själ­va att skyl­la”. En­ligt ho­nom har re­pre­sen­tan­ter­na i den så kal­la­de 16-grup­pen ”själ­va satt sig på läk­ta­ren” och ”skju­tit sig själ­va i fo­ten”. Ut­ta­lan­den som är väl pro­vo­ce­ran­de och i mi­na ögon ty­der på bris­tan­de re­spekt för de­mo­kra­tin.

Le­da­mö­ter­na i ”16-grup­pen” re­pre­sen­te­rar 43,1 pro­cent av kom­mu­nens väl­jarkår en­ligt se­nas­te va­let. Att ta be­slut om be­ty­dan­de eko­no­mis­ka åta­gan­den (kö­peskil­ling på 55 mil­jo­ner kro­nor + helt okän­da be­lopp för nöd­vän­dig re­no­ve­ring och iord­ning­stäl­lan­de till än­da­måls­en­li­ga lo­ka­ler, vad de nu ska an­vän­das till), ut­an att ha fått del av re­le­vant be­sluts­un­der­lag skul­le va­ra full­stän­digt oan­sva­rigt. Frå­gan är där­för allt för un­der­må­ligt be­redd för att ham­na på kom­mun­full­mäk­ti­ges bord den 16 juni. to­re lom­gård (c) le­da­mot, kom­mun­full­mäk­ti­ge

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.