Köp­manna­för­e­ning­en upp­fann kvit­to­lot­te­ri­et

”Det här är ett sätt att ge till­ba­ka till vå­ra kun­der” sä­ger Köp­manna­för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Hei­di Ca­ro­li­ne Ny­ström som ut­veck­lat Su­perkvit­to­lot­te­ri.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Han­nah Palm­ha­gen han­nah.palm­ha­gen@st­nb.se

Idén är näs­tan stu­len, sä­ger Köp­manna­för­e­ning­ens ord­fö­ran­de li­te skämt­samt när tid­ning­en når hen­ne per telefon un­der fre­da­gen och fort­sät­ter:

– I Val­de­marsvik har de nå­got de kal­lar för Su­perkvit­to­täv­ling där man skic­kar in si­na kvit­ton och den som hand­lat mest vin­ner mest. Vi har ta­git in­spi­ra­tion där­i­från och gjort det än­nu bätt­re med ett lot­te­ri så att al­la har sam­ma chans till vinst, oav­sett hur myc­ket man hand­lat, sä­ger hon.

Hei­di Ca­ro­li­ne Ny­ström, Köp­manna­för­e­ning­ens ord­fö­ran­de.

För att kun­na va­ra med och del­ta i lot­te­ri­et så ska kvit­to­na från in­köp gjor­da mel­lan 3 – 30 juni, i de butiker som är med i Strömstads Köp­manna­för­e­ning, sam­las och läg­gas i ett ku­vert där den ge­men­sam­ma köp­sum­man ska stå skri­ven ihop med namn, adress och ett te­le­fon­num­mer ut­an­på ku­ver­tet.

Ku­ver­tet ska läm­nas in till Strömstad Tu­ristin­for­ma­tion el­ler i post­fac­ket ut­an­för se­nast den tred­je ju­li.

Kun­der­na får en lott per hand­lad fem­hund­ra­lapp. Drag­ning för pre­sent­kort och vins­ter kom­mer att ske den ti­on­de ju­li.

– Det här är ett sätt att ge till­ba­ka till vå­ra kun­der och ett sätt att tac­ka dem för att de hand­lar lo­kalt och stöt­tar oss ex­tra i den här ti­den vi be­fin­ner oss i nu, sä­ger hon.

Köp­manna­för­e­ning­en har 64 an­slut­na butiker och hand­la­re i Strömstad. Mer finns att lä­sa på Köp­manna­för­e­ning­ens Fa­ce­book­si­da Strömstads Han­del.

Bild: Thomas Ben­nelind

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.