Stor häll­rist­ning i Hog­dal drog till sig ny­fik­na blic­kar

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - Thomas Ben­nelind thomas.ben­nelind@st­nb.se 0526-624 07

” Just den här rist­ning­en har jag sett fram emot ex­tra myc­ket. Den är li­te av en klas­si­ker som man känt till

Stif­tel­sen för do­ku­men­ta­tion av Bo­hus­läns häll­rist­ning­ar räk­nar med att det finns om­kring 80 häll­rist­ning­ar i Hog­dals soc­ken. Hog­dals hem­bygds­för­e­ning sam­la­de i vec­kan in­tres­se­ra­de per­so­ner för att be­sö­ka en av plat­ser­na som ar­ke­o­lo­ger­na fun­nit stort in­tres­se för.

Pro­me­na­den från mu­se­et i Hog­dal Mörk tar dryg 20 mi­nu­ter. Som­mar­vär­men tryc­ker på när

Jan Johansson, vice ord­fö­ran­de i Hog­dals Hem­bygds­för­e­ning, vi­sar vägen fram till en stor äng. Vyn över nej­den är vac­ker.

Hans Lun­den­mark och Andre­as Tor­eld re­pre­sen­te­rar Stif­tel­sen för do­ku­men­ta­tion av Bo­hus­läns häll­rist­ning­ar. Du­on le­der vi­da­re grup­pen av be­sö­ka­re in i ett skogs­par­ti. På bergs­häl­len, som är ar­ke­o­lo­ger­nas ar­bets­plats, syns häll­rist­ning­ar som gjor­des på slu­tet av brons­ål­dern och som upp­täck­tes för förs­ta gång­en på 1920-ta­let. Hans Lun­den­mark sät­ter sig på huk. Just den­na plats stic­ker ut.

– Vi do­ku­men­te­rar en av de störs­ta rist­ning­ar­na som finns i trak­ten. Des­sa rist­ning­ar är från and­ra hal­van av brons­ål­dern. De är drygt 20002500 år gam­la. Oav­sett vil­ken häll­rist­ning man än be­sö­ker fin­ner man näs­tan sam­ma mo­tiv. Här ser vi att det är myc­ket bå­tar och män­ni­skor. Vad är som är spe­ci­ellt med den här häl­len är de run­da cir­kel­fi­gu­rer som det nu finns tre av, sä­ger han.

Andre­as Tor­eld och Hans Lun­den­mark har bland an­nat fyllt i rist­ning­ar­na med krit­vat­ten. Men då det i da­gar­na räk­nas bli regn kom­mer den vi­ta krit­fär­gen att för­svin­na. För Hog­dals hem­bygds­för­e­ning var det där­för vik­tigt att få till be­sö­ket så snabbt som möj­ligt.

En­ligt Andre­as Torelds be­döm­ning är fö­re­koms­ten av häll­rist­ning­ar i Hog­dal över­ras­kan­de stor.

– Ja, för att va­ra en så­dan li­ten soc­ken, med små od­lings­ba­ra ytor, är det in­te ba­ra myc­ket rist­ning­ar – de är även väl­digt fina, sä­ger han.

Av to­talt 80 häll­rist­ning­ar i Hog­dal är den­na rist­ning den näst störs­ta. Den störs­ta i Hog­dals­om­rå­det finns i Torp. Andre­as Tor­eld och Hans Lun­den­mark kom­mer att ar­be­ta vi­da­re i trak­ten.

– Jag tyc­ker att ar­be­tet gått väl­digt bra. Vi har haft tur med väd­ret, det gäl­ler att pas­sa på. Just den här rist­ning­en har jag sett fram emot ex­tra myc­ket. Den är li­te av en klas­si­ker som man känt till. Jag har be­sökt plat­sen ti­di­ga­re, men då ha­de vi in­te hel­he­ten klar för oss.

– När den nu­me­ra är så här öp­pen är det väl­digt kul att få se slut­re­sul­ta­tet, sä­ger Andre­as Tor­eld som ar­be­tat för Stif­tel­sen för do­ku­men­ta­tion av Bo­hus­läns häll­rist­ning­ar i 20 år.

Ai­na Bar­ne­vik, som är in­stif­ta­re av Stif­tel­sen för do­ku­men­ta­tion av Bo­hus­läns häll­rist­ning­ar, var en av om­kring 20 per­so­ner som del­tog på fö­re­dra­get. Med från Hog­dals hem­bygds­för­e­ning var även ord­fö­ran­de Per-Ar­ne Hell­man. Jan Johansson tyck­te att fö­re­dra­get blev lyc­kat.

– Jag blev väl­digt nöjd. Det var ock­så la­gom med folk. Då vi be­fann oss i sko­gen ha­de det in­te gjort nå­got om det kom­mit fler. In­for­ma­tio­nen från Andre­as och Hans var jät­te­bra. Det går ju att fan­ti­se­ra i al­la oänd­lig­het om hän­del­se­för­lop­pet när rist­ning­ar­na gjor­des, sä­ger Jan Johansson.

Vad be­ty­der så­da­na här sam­man­koms­ter Hog­dals hem­bygds­för­e­ning?

– Gi­vet­vis är det ro­ligt, men det är in­te hel­ler ba­ra för för­e­ning­en, ut­an ock­så för al­la and­ra som kom dit. Fö­re­dra­get har le­gat li­te i trä­da ef­tersom man in­te kun­nat se rist­ning­ar­na för­rän de bli­vit ifyll­da.

Bild: Thomas Ben­nelind

Hans Lun­den­mark och Andre­as Tor­eld från Stif­tel­sen för do­ku­men­ta­tion av Bo­hus­läns häll­rist­ning­ar be­rät­ta­de om häll­rist­ning­ar i Hog­dal Mörk. Just den­na plats stack ut från mäng­den av de to­talt 80 häll­rist­ning­ar­na i Hog­dals soc­ken.

Hans Lun­den­mark och Andre­as Tor­eld från Stif­tel­sen för do­ku­men­ta­tion av Bo­hus­läns häll­rist­ning­ar sam­ta­lar med Jan Johansson, vice ord­fö­ran­de i Hog­dals hem­bygds­för­e­ning.

Andre­as Tor­eld är im­po­ne­rad av rist­ning­ar­na som är gjor­da på slu­tet av brons­ål­dern.

Den­na häll­rist­ning ge­stal­tar med störs­ta san­no­lik­het ett skepp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.