Ser med oro på Bo­hus­kus­ten

Många gläds över de nya re­se­re­strik­tio­ner­na. Men smitt­skyddslä­ka­re i Bo­hus­län be­fa­rar en and­ra topp om folk in­te tar sitt an­svar un­der som­ma­ren.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Lin­néa Hjort­stam

Väst­ra Gö­ta­lands bi­trä­dan­de smitt­skyddslä­ka­re Eva Lind­hu­sen Lin­dén me­nar att det kol­lek­ti­va an­sva­ret är vik­ti­ga­re än nå­gon­sin nu när man från den 13 ju­ni får re­sa fritt.

– Pro­ble­met är nöd­vän­digt­vis in­te re­san i sig då många kanske åker bil, ut­an det är vad man gör och hur man be­ter sig när man kom­mer till res­må­let, sä­ger Eva Lind­hu­sen Lind­hé, Väst­ra Gö­ta­lands bi­trä­dan­de smitt­skyddslä­ka­re.

Bo­hus­kus­ten är ett po­pu­lärt res­mål för många, och en­ligt Eva Lind­hu­sen Lind­hé en fa­ro­zon för en ny smittvåg.

– Det är ned­gång­en un­der som­ma­ren som vi hop­pas på för att vi ska kun­na få bukt med smitt­sprid­ning. Med det här kan även­ty­ras och de plat­ser i Väst­ra Gö­ta­land som jag ser med oro på när det gäl­ler det är just Bo­hus­kus­ten, de små kust­sam­häl­le­na där det sam­las väl­digt myc­ket folk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.