Sva­ret: Det var Skan­di­a­man­nen

Strömstads Tidning - - Nyheter - Jo­el Ti­ve­mo jo­el.ti­ve­mo@gp.se

En­ligt Pal­me­grup­pen var det den så kal­la­de Skan­di­a­man­nen, Stig Eng­ström, som mör­da­de stats­mi­nis­ter Olof Pal­me. Det sva­ret på Sve­ri­ges störs­ta mord­gå­ta nå­gon­sin gav po­li­sen på ons­da­gen.

– Den per­so­nen är Stig Eng­ström som har om­nämnts i me­dia som den så kal­la­de Skan­di­a­man­nen, sä­ger Kris­ter Pe­ters­son.

Vem mör­da­de Olof Pal­me? Sve­ri­ges störs­ta mord­gå­ta ge­nom ti­der­na fick ett svar på ons­da­gen.

På en press­träff pre­sen­te­ra­de Pal­meut­red­ning­ens för­un­der­sök­nings­le­da­re Kris­ter Pe­ters­son po­li­sens lös­ning.

In­för me­di­er från he­la värl­den sam­man­fat­ta­des 34 års ut­red­nings­ar­be­te och tu­sen­tals för­hör till en te­o­ri.

– Den per­so­nen är Stig Eng­ström som har om­nämnts i me­dia som den så kal­la­de Skan­di­a­man­nen. Ef­tersom han är av­li­den kan jag in­te väc­ka åtal mot ho­nom. Där­för be­slu­tar jag att läg­ga ned för­un­der­sök­ning­en med mo­ti­ve­ring­en att den miss­tänk­te är av­li­den, sä­ger Kris­ter Pe­ters­son un­der press­träf­fen.

Han fort­sat­te med att be­rät­ta att Pal­me­grup­pen in­te har kun­nat bin­da nå­gon kon­spi­ra­tion el­ler grupp till Stig Eng­ström.

– Vi har äg­nat gans­ka myc­ket tid åt att för­sö­ka kart­läg­ga and­ra per­so­ner, grup­pe­ring­ar och fö­re­te­el­ser som var ak­ti­va vid den här ti­den för att hit­ta spår kring en kon­spi­ra­tion. Det fanns in­tres­san­ta sam­man­slut­ning­ar men vi har in­te hit­tat nå­got stöd för en kon­spi­ra­tion. Det går dock in­te helt att av­fär­da att han skul­le ha in­gått i en stör­re kon­spi­ra­tion, sä­ger Kris­ter Pe­ters­son.

De sista da­gar­na

in­för be­ske­det skul­le pre­sen­te­ras steg tem­pe­ra­tu­ren hos me­di­e­re­dak­tio­ner och pri­vatspa­na­re.

Av de många te­o­ri­er och för­kla­ring­ar bakom mor­det som fö­re­kom­mit var det den om Skan­di­a­man­nen, Stig Eng­ström, som seg­lat upp som för­hands­fa­vo­rit. Teorin om att Stig Eng­ström, mo­de­rat po­li­ti­ker och re­klam­kon­su­lent, skul­le va­ra gär­nings­man fick fart tack va­re ett re­por­tage i ma­ga­si­net Fil­ter, skri­vet av Gö­te­borgs­jour­na­lis­ten Tho­mas Pet­ters­son. Där pre­sen­te­ras bå­de ett möj­ligt mo­tiv och kopp­ling till att Eng­ström kun­de va­ra van att han­te­ra va­pen. Tho­mas Pet­ters­son, som grans­kat mor­det i 14 år, läm­na­de si­na upp­gif­ter till po­li­sen som se­dan dess har hål­lit fler­ta­let för­hör och dess­utom prov­skju­tit va­pen.

På ons­da­gen be­kräf­ta­de

Pal­me­grup­pen ock­så att även de tror på teorin om att det var Stig Eng­ström som mör­da­de Olof Pal­me. – Klä­der­na han bär un­der kväl­len stäm­mer väl över­ens med fle­ra upp­gif­ter om gär­nings­man­nen. Det som är märk­ligt är att det in­te finns nå­gon per­son som sett ho­nom vid brotts­plat­sen. Har han va­rit där så har han för­svun­nit in­nan han har gett nå­got in­tryck hos nå­gon. Ing­en av vitt­ne­na har kun­nat läm­na någ­ra upp­gif­ter om ho­nom, sä­ger Kris­ter Pe­ters­son.

– Frå­gan vi har ställt oss är vad han gjor­de de 20 mi­nu­ter­na? Ing­et vitt­ne har be­rät­tat om ho­nom un­der he­la hän­del­se­för­lop­pet.

Press­träf­fen in­led­des med att Kris­ter Pe­ters­son kon­sta­te­ra­de att för­un­der­sök­ning­en kom­mer att läg­gas ned som en följ av att den miss­tänk­te gär­nings­man­nen Stig Eng­ström av­li­dit.

Där­ef­ter gick spa­nings­le­da­re

Hans Me­lan­der ige­nom ett an­tal de­lar av ut­red­ning­en. Han kon­sta­te­ra­de att det har hål­lits för­hör med över 10 000 per­so­ner, att 134 per­so­ner har er­känt mor­det på Olof Pal­me och att Na­tio­nellt fo­ren­siskt cent­rum, NFC, prov­skju­tit 788 va­pen.

– NFC sä­ger att det skul­le va­ra myc­ket svårt att kopp­la rätt va­pen till ku­lor­na. Man tror in­te att det är möj­ligt att kopp­la ett va­pen till ku­lor­na ef­tersom man in­te vet vad som har hänt med det vap­net se­dan dess. Det kan va­ra så att det här vap­net sät­ter helt and­ra spår på ku­lor­na än vad det gjor­de 1986, sä­ger Hans Me­lan­der.

Kris­ter Pe­ters­son kon­sta­te­ra­de att Pal­me­grup­pen in­te har kun­nat säk­ra nå­gon yt­ter­li­ga­re tek­nisk be­vis­ning, ut­an det är via för­hör och yt­ter­li­ga­re ge­nom­gång­ar av be­fint­ligt ut­red­nings­ma­te­ri­al som man kom­mit fram till lös­ning­en på mord­gå­tan.

” Vi har in­te hit­tat nå­got stöd för en kon­spi­ra­tion Kris­ter Pe­ters­son

Bild: Mai­ja Rau­tio

Olof Pal­me (1927–1986).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.