Re­gi­o­nal kul­tur väd­jar om stöd i öp­pet brev

Stat­li­ga kul­turin­sti­tu­tio­ner har fått kris­stöd – lik­som pri­va­ta och ide­el­la kul­turar­ran­gö­rer. Men var är stö­det till de hårt drab­ba­de re­gi­o­ner­na?

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - Mi­ran­da Si­gan­der/TT

Det frå­gar sig ta­les­per­so­ner för läns­teat­rar, läns­mu­si­ken och länsmu­se­er i ett öp­pet brev till kul­tur-och fi­nans­mi­nist­rar­na.

”Bäs­ta Mag­da­le­na och Aman­da”. Så in­leds det öpp­na brev som fö­re­trä­da­re för re­gi­o­ner­nas kul­tur­liv skri­vit som en väd­jan till re­ge­ring­en för att lå­ta sta­ten gå in och hjäl­pa kul­tu­ren att över­le­va. De ef­ter­ly­ser en ext­ra ut­be­tal­ning till re­gi­o­ner­na ge­nom kul­tur sam­ver­kans­mo­del­len.

Vi­da­re stå ratt­bransch­or­ga­ni­sa­tion en Svensk Scen konst­upp­skat­ta ratt­lan­dets läns­teat­rar, re­gi­o­na­la ope­ra­hus med fle­ra till­sam­mans för­lo­rar cir­ka 22-28 mil­jo­ner kro­nor i vec­kan.

Länsmu­se­er­nas sam­ar­bets­råds un­der­sök­ning vi­sar att de re­gi­o­na­la mu­se­er­na kom­mer för­lo­ra över 70 mil­jo­ner kro­nor i in­täk­ter un­der året och att över 100 an­ställ­da ris­ke­rar att sä­gas upp.

Det är ock­så tyd­ligt att kul­tu­ren ham­nar i kläm i dis­kus­sio­ner med de re­gi­o­na­la hu­vud­män­nen.

”Re­gi­o­ner­na brot­tas för när­va­ran­de med ske­nan­de kost­na­der sam­ti­digt som skat­te­un­der­la­get mins­kar på grund av ar­bets­lös­he­ten. När kul­tu­ren ställs mot ex­em­pel­vis sjuk­vår­den el ler­kol­lek­tiv- tra­fi­ken drar kul­tu­ren of­ta det kor­tas­te strå­et”, skri­ver un­der­teck­nar­na i bre­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.