Ar­bets­lös­he­ten väx­er – och nu lu­rar kon­kur­ser runt hör­net

Per­mit­te­ring­ar och var­sel har bli­vit var­dags­mat i co­ro­na­pan­de­mins Strömstad. En fort­satt stängd gräns kom­mer att in­ne­bä­ra kon­kur­ser, det me­nar Ma­rie Rask, om­buds­man för han­dels­an­ställ­das fack­för­bund.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Lin­da Smith lin­da.smith@st­nb.se 0526-624 06

I Strömstad väx­er ar­bets­lös­he­ten just nu mest av al­la kom­mu­ner i Väst­ra Gö­ta­land. Per­mit­te­ring­ar och var­sel har bli­vit var­dags­mat i co­ro­na­pan­de­mins Strömstad. En fort­satt stängd gräns kom­mer att in­ne­bä­ra kon­kur­ser. Det me­nar Ma­rie Rask, om­buds­man för han­dels­an­ställ­das fack­för­bund.

De fles­ta för­hand­ling­ar­na hand­lar fort­satt om per­mit­te­ring­ar.

– De fles­ta ar­bets­gi­va­re som har an­ställ­da har per­mit­te­rat på nå­got sätt, och de som in­te har kol­lek­tivav­tal kan in­te för­hand­la med mig, så de har jag in­te rik­tigt kon­troll på. Men då kan man gö­ra en över­rens­kom­mel­se med sin per­so­nal på att man blir per­mit­te­rad, sä­ger Ma­rie Rask.

Hon ser ock­så en viss ök­ning av var­sel och frå­gor kring var­sel samt frå­gor kring vad som gäl­ler vid ar­bets­brist.

– Man är be­redd att bör­ja se över det här med ar­bets­brist och det tar tid. Många har ju långa upp­säg­nings­ti­der.

Frå­gor­na hand­lar ock­så om se­mester­pe­ri­o­den.

– Det har gått så­pass långt nu att det dy­ker upp sa­ker som hur vi gör nu när det är se­mes­ter. Frå­gor som ”Be­hö­ver vi sät­ta in nå­gon se­meste­rer­sät­ta­re? Vad kom­mer vi att få för lön? Och för­lo­rar vi nå­got på det här?” Man tän­ker ett varv till.

Fre­da­gens be­sked från Nor­ge om grän­sen öpp­nar el­ler fort­sät­ter va­ra stängd stod än­nu obe­sva­rad un­der fre­dags­för­mid­da­gens in­ter­vju, men Ma­rie Rask är gans­ka klar över vad det in­ne­bär om grän­sen fort­sät­ter att va­ra stängd.

– Då tror jag att det kom­mer bli fler som kon­tak­tar oss för ar­bets­brist. Jag tror kon­kur­ser­na kom­mer att öka och jag tror ock­så att de ose­ri­ö­sa fö­re­ta­gar­na som finns in­te har nå­got an­nat val än att stänga.

– Så­da­na ären­den får man ock­så in, att dör­ren är stängd och an­stäl­la­ren får in­te tag på sin chef.

I co­ro­nakri­sens kamp tror hon att egen­fö­re­ta­gar­na som dri­ver bu­tik kom­mer att stå ut läng­re än bu­ti­ker som in­går i de sto­ra ked­jor­na.

– Jag har pra­tat med per­so­ner som äger sin bu­tik och som ser att ked­jor stäng­er sin bu­tik och har öp­pet nå­gon dag i vec­kan, me­dan de käm­par på och har öp­pet sju da­gar i vec­kan. Den de­len ser jag och jag kan för­stå den de­spe­ra­tio­nen. De sat­sar sin pri­va­ta eko­no­mi för att det ska bli nå­got bra me­dan ked­jor­na har en hel­hets­syn och tar snab­ba be­slut för att in­te he­la ked­jan ska ra­sa.

De hår­da pres­sen på om­bu­den i ho­tell- och re­stau­rang­fac­ket gör att me­dia hän­vi­sas till fac­kets ord­fö­ran­de Ma­lin Ack­holt. Hon har kon­ti­nu­er­lig kon­takt med de lo­ka­la fackav­del­ning­ar­na och är hopp­full in­för som­ma­ren nu när det är möj­ligt för fris­ka per­so­ner att re­sa fritt i lan­det.

– Vår prognos är att vi kom­mer att se ett ökat an­tal med­lem­mar som fak­tiskt får lov att ar­be­ta i som­mar och att vis­sa de­lar av nä­ring­en kom­mer att få en stör­re om­fatt­ning än de har nu. Det är den bil­den vi har i nu­lä­get.

Men hon kan in­te sä­ga myc­ket om Strömstads si­tu­a­tion spe­ci­fikt och den si­tu­a­tion som rå­der med Nor­ges stäng­da grän­ser.

– Men ha­de det va­rit möj­ligt för norr­män­nen att kom­ma så ha­de det ju ge­ne­re­rat bå­de ar­be­te och för­sälj­ning i om­rå­det. Det är ju ing­et snack om sa­ken.

Fack­för­bun­det har till­sam­mans

med ar­bets­gi­var­för­e­ning­en och Folk­hälso­myn­dig­he­ten ska­pat ett ma­te­ri­al som ska hjäl­pa nä­rings­le­da­re att ska­pa en bra mil­jö för så­väl de­ras an­ställ­da som gäs­ter. Ma­te­ri­a­let pre­sen­te­ra­des un­der ons­da­gen och finns på bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Vi­si­tas hem­si­da.

– Det hand­lar om att ge möj­lig­het för män­ni­skor att gö­ra rätt. Jag är över­ty­gad om att folk vill gö­ra rätt, men de har kanske in­te all­tid kun­ska­pen i slutän­dan att gö­ra det och det här är ett sätt att job­ba för att det ska bli möj­ligt.

Att re­stau­rang­er ris­ke­rar att stänga om de tar in för många gäs­ter och in­te föl­jer rikt­lin­jer­na, tyc­ker Ack­holt är rik­tigt.

– Jag är väl­digt po­si­tiv till de kon­trol­ler som ge­nom­förs. Verk­sam­he­ter som in­te föl­jer de rikt­lin­jer som finns de ska in­te va­ra öpp­na. Det är en fa­ra bå­de för per­so­na­len och för gäs­ter som be­fin­ner sig där.

De fles­ta ar­bets­gi­va­re som har an­ställ­da har per­mit­te­rat

Ma­rie Rask

om­buds­man Han­dels­an­ställ­das för­bund

Bild: Lin­da Smith

Kon­kur­ser­na kom­mer att öka i och med den stäng­da grän­sen, me­nar Ma­rie Rask, om­buds­man i Han­dels­an­ställ­das för­bund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.