kom­mu­nen mås­te stöt­ta fö­re­ta­gar­na i pan­de­min

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Små­fö­re­ta­gan­de är Sve­ri­ges jobb­mo­tor ef­tersom fy­ra av fem jobb ska­pas i små­fö­re­tag. Vi mås­te där­för ge fö­re­ta­ga­re och ent­re­pre­nö­rer go­da vill­kor. Det är trots allt fö­re­ta­gen som skall säk­ra vår väl­färd.

Pan­de­min vi­sar tyd­ligt att Strömstad sak­nat en el­ler fle­ra som mål­in­rik­tat ar­be­tat för att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för en håll­bar ut­veck­ling av nä­rings­li­vet. Kom­mu­nen be­hö­ver va­ra en mo­tor för att sti­mu­le­ra till­växt, gott fö­re­tagskli­mat och ska­pa in­no­va­ti­va mö­tes­plat­ser där nya idéer for­mas och nya fö­re­tag kan star­ta.

Med det­ta i åtan­ke är ma­jo­ri­te­tens be­spa­ringsåt­gärd att in­te till­sät­ta nä­rings­livs­tjäns­ten obe­grip­lig. Det har gett en di­rekt ne­ga­tiv på­ver­kan på kom­mu­nens stra­te­gis­ka ar­be­te och för­säm­rat fö­re­tagskli­ma­tet.

I 16-grup­pens (M, L, C, MP) bud­ge­tal­ter­na­tiv in­för 2020 fanns en nä­rings­livs­tjänst. Vi hän­vi­sa­de till vik­ten av att kom­mu­nen tar ett tyd­ligt le­dar­skap och an­sva­rar för att ta hand om kom­mu­nens fö­re­ta­ga­re och ent­re­pre­nö­rer och väl­kom­nar och ak­tivt job­bar med att ut­veck­la Strömstads nä­rings­liv.

Kom­mu­nen är en vik­tig ser­vice­in­stans och or­tens nav som han­te­rar många frå­gor som är di­rekt av­gö­ran­de för män­ni­skors möj­lig­het att stra­ta och ut­veck­la fram­gångs­ri­ka fö­re­tag. Sak­nar man en per­son som är de­di­ke­rad till des­sa frå­gor tap­par man le­dar­ska­pet och ris­ken blir väl­digt stor att fö­re­ta­ga­re blir skic­ka­de mel­lan kom­mu­nens oli­ka av­del­ning­ar som till slut trött­nar som ent­re­pre­nör.

Si­tu­a­tio­nen med den rå­dan­de pan­de­min är myc­ket an­sträng­an­de för många av Strömstads fö­re­ta­ga­re. För att vär­na de fö­re­ta­ga­re som vi har i kom­mu­nen be­hö­ver vi va­ra ly­hör­da och re­spek­te­ra de­ras öns­ke­mål och vid­ta de åt­gär­der som be­hövs för att i des­sa osäk­ra ti­der ge dem möj­lig­het att över­le­va till ett nytt nor­mallä­ge har in­fun­nit sig.

En öns­kan från köp­män­nen i stan är att de vill kun­na ge ser­vice till si­na stam­kun­der som är Strömstads in­vå­na­re ut­an att kun­der­na skall be­hö­va be­ta­la par­ke­rings­av­gif­ter när de gör in­köp i vå­ra lo­ka­la bu­ti­ker i Strömstad. Vi Mo­de­ra­ter an­ser att man om­gå­en­de fort­sät­ter att er­bju­da en gra­tis par­ke­rings­tim­me så länge som nu­va­ran­de si­tu­a­tion rå­der.

Det går in­te att vän­ta och häv­da att man skall in­vän­ta na­tio­nel­la/ in­ter­na­tio­nel­la be­slut. Fö­re­ta­gar­nas af­fä­rer är lo­ka­la och då be­hövs ett lo­kalt be­slut som vi­sar att vi po­li­ti­ker vär­de­sät­ter den in­sats de gör för att ska­pa jobb så fler in­vå­na­re kom­mer i ar­be­te och skat­tein­täk­ter­na ökar. Där­för be­hö­ver det lo­ka­la fö­re­tagskli­ma­tet va­ra en pri­o­ri­te­rad frå­ga för kom­mu­nen.

Ola pers­son ord­fö­ran­de Mo­de­ra­ter­na i Strömstad

ma­rie e. kristi­an­sen grupple­da­re Mo­de­ra­ter­na i Strömstad

Bild: Ja­kob Si­mon­son

Ola Pers­son och Ma­rie E Kristi­an­sen, Mo­de­ra­ter­na i Strömstad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.