Ing­en or­ga­ni­se­rad kar­ne­val i år

Det som in­te ens det and­ra världs­kri­get råd­de på lyc­ka­des än­då pan­de­min kla­ra av. Det blir var­ken Bador­tens dag el­ler kar­ne­vals­tåg i Greb­bestad i som­mar. Där­med bryts en snart hund­ra­å­rig tra­di­tion med Car­ne­va­len.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Jer­ker Nor­lan­der

By­rå­kra­tin tar knäc­ken på kre­a­ti­vi­te­ten. De fles­ta ak­ti­vi­te­ter­na krä­ver till­stånd och det gör det he­la väl­digt tung­rott.

Det blir en kar­ne­val, men un­der helt and­ra for­mer, sä­ger Ma­lin Sell­man i Greb­bestads sam­hälls­för­e­ning.

Ti­di­ga­re år har för­e­ning­en sökt till­stånd för att stänga av Ned­re Lång­ga­tan för ett kar­ne­vals­tåg och and­ra ak­ti­vi­te­ter, men så blir det in­te i år.

Det blir hel­ler ing­et re­stau­rang­tält på tor­get el­ler nå­gon prinskrö­ning el­ler car­ne­vals­bou­le. Den tret­tiofjär­de prin­sen av Greb­bestad får vän­ta på krö­ning till näs­ta år och den ef­ter­föl­jan­de tri­umf­fär­den i kar­ne­vals­tå­get.

– Folk får helt en­kelt fi­ra sin egen kar­ne­val i sam­häl­let, sä­ger Ma­lin Sell­man.

– Gräs­mat­tan i par­ken står till för­fo­gan­de för kaf­fe­kor­gar och re­stau­rang­er­na kom­mer sä­kert att ord­na si­na eg­na ak­ti­vi­te­ter. Det är ju in­te för­bju­det att klä ut sig i kar­ne­vals­ko­stym. Det blir vad al­la gör det till. Det kanske till och med kan kom­ma nå­got gott ur da­gens si­tu­a­tion när al­la mås­te bli kre­a­ti­va.

De som har yta kan sä­kert hit­ta på nå­got.

Car­ne­va­len be­räk­nas i van­li­ga fall dra runt 10 000 be­sö­ka­re till Greb­bestad un­der kar­ne­vals­hel­gen som nu­me­ra all­tid in­fal­ler i vec­ka 27.

Sam­hälls­för­e­ning­en ser till så att hamn­pro­me­na­den är lö­vad och se­dan är det fol­kets eg­na ini­ti­a­tiv som gäl­ler. Det ryk­tas att ett ic­ke of­fi­ci­ellt kar­ne­vals­tåg än­då kom­mer att rul­la ge­nom sam­häl­let.

– Men vi kom­mer att sak­na pul­sen i sam­häl­let, sä­ger Mag­nus Berglund, af­fär­sä­ga­re.

2022 ska Car­ne­va­len fi­ra hund­ra år så där­för vill in­te sam­hälls­för­e­ning­en kal­la det att fes­ten är in­ställd. Kic­ki Sjögren har va­rit med och

Kic­ki Sjögren hål­lit i trå­dar­na för många kar­ne­va­ler i Greb­bestad.

– By­rå­kra­tin tar knäc­ken på kre­a­ti­vi­te­ten. De fles­ta ak­ti­vi­te­ter­na krä­ver till­stånd och det gör det he­la väl­digt tung­rott, sä­ger hon.

Åsa Nils­son har af­fär i sam­häl­let. Hon pe­kar på ett tänkt ar­range­mang som in­te blir av.

– Vi tänk­te ha en man­ne­kängupp­vis­ning på par­ke­ring­en på hamn­pla­nen. Då skul­le folk kun­na kom­ma bil­bur­na dit och vi skul­le ha man­ne­käng­er som gick på en hög cat-walk och vi­sa­de klä­der.

– Och så kun­de vi ha kaf­fe­ser­ve­ring till bi­lar­na och lot­te­ri­er, fyl­ler Kic­ki Sjögren i.

Ef­tersom det in­te gick att ga­ran­te­ra max 50 per­so­ner på par­ke­ring­en så blev det ing­et till­stånd till för­sla­get.

Bild: Jer­ker Nor­lan­der

Greb­bestads sam­hälls­för­e­ning. Från väns­ter Ma­lin Sell­man, Lars Karls­son, Mag­nus Berglund. Sit­tan­de: Åsa Nils­son och Kic­ki Sjögren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.