”Som­mar med Ernst” till­ba­ka – i ny form

Årets upp­la­ga av ”Som­mar med Ernst” har fått ett nytt for­mat i co­ro­nakri­sens spår, men en­ligt pro­gram­le­da­ren Ernst Kir­ch­s­te­i­ger finns pro­gram­mets grun­didé kvar. – Jag vill in­spi­re­ra män­ni­skor och få dem att tro på sin egen för­må­ga, sä­ger han till TT.

Strömstads Tidning - - Namn & Nära Familj - An­na Grön­berg TT

Den 18 ju­ni är lång­kö­ra­ren ”Som­mar med Ernst” till­ba­ka i TV4, men på grund av den på­gåen­de co­ro­na­pan­de­min ser årets sä­song li­te an­norlun­da ut.

Un­der ti­di­ga­re sä­song­er har pro­gram­mets team un­der led­ning av Ernst Kir­ch­s­te­i­ger ta­git sig an ett stort re­no­ve­rings­pro­jekt, men i år är for­ma­tet mer små­ska­ligt. Nu äg­nar man sig istäl­let åt ett rum – och ett te­ma åt gång­en.

I pre­miärav­snit­tet hand­lar det om träd­gård och od­ling, vil­ket där­ef­ter följs av bad­rum, ute­plat­ser och kök.

Trog­na tit­ta­re kom­mer ock­så att kän­na igen sig i till­ba­kablic­kar på ti­di­ga­re sä­song­ers pro­jekt som dy­ker upp un­der se­ri­ens gång. Och en­ligt Ernst Kir­ch­s­te­i­ger har det va­rit kä­ra åter­se­en­den – som fört ho­nom när­ma­re tit­tar­na.

– Det var som att tit­ta i ett fa­mil­jeal­bum, och jag tror ock­så att tit­tar­na kom­mer mig när­ma­re här. Ibland när jag har sett ti­di­ga­re pro­jekt vi har ta­git oss an har jag tänkt: ”Hur fick vi ihop det?” Men det är fan­tas­tiskt att få se al­la des­sa pro­jekt som vi har gjort till­sam­mans, sä­ger han.

En ef­fekt av co­ro­na­pan­de­min, då många till­bring­ar mer tid hem­ma, är att in­tres­set för od­ling, bak­ning och all­mänt hem­ma­fix­an­de har fått ett upp­sving.

Och en­ligt Ernst Kir­ch­s­te­i­ger kan ock­så ett pro­gram som ”Som­mar med Ernst” fyl­la en spe­ci­ell funk­tion den­na märk­li­ga som­mar ge­nom att för­med­la till­tro och in­spi­ra­tion till tit­tar­na.

– I oro­li­ga ti­der tror jag att det är väl­digt vik­tigt med kon­ti­nu­i­tet, och i en tid som den vi nu upp­le­ver sö­ker män­ni­skor in­spi­ra­tion på nä­ra håll. Över­hu­vud­ta­get tror jag att man blir mer be­nä­gen att gö­ra sa­ker som lig­ger in­om en närm­re krets, som ex­em­pel­vis träd­gårds­od­ling och bak­ning un­der en tid som känns osä­ker.

Se­ri­en har pre­miär tors­da­gen den 18 ju­ni på TV4, TV4 Play och C Mo­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.