Han slog till i pre­miä­ren

Filip Hans­sons fri­sparks­mål gav Greb­bestad ving­ar. Full­träf­fen fick hem­ma­la­gets ner­ver att släp­pa mot IFK Åmål. Re­san mot tre po­äng blev ald­rig rik­tigt svet­tig i som­mar­vär­men.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 -

Greb­bestads IF tog en över­ty­gan­de se­ger i den ef­ter­läng­ta­de pre­miär­mat­chen mot IFK Åmål. En av dem som ut­märk­te sig var Filip Hans­son, som åter­vänt till klub­ben och pas­sa­de på att gö­ra mål i de­bu­ten.

Fot­bolls­sä­song­en för Greb­bestad bör­ja­de på bäs­ta tänk­ba­ra sätt. IFK Åmål be­seg­ra­des med 3–0 (0–0) in­för tom­ma läk­ta­re på Sil­je­vi.

– För­ut­sätt­ning­ar­na har in­te va­rit de bäs­ta, men vi gör det helt okej. Jag är mest nöjd med hel­he­ten. Vi ska­par fle­ra chan­ser fram­åt och är sta­bi­la i back­lin­jen, sä­ger as­si­ste­ran­de trä­na­ren Mi­kael Matts­son.

Nä­ra 30 gra­der i skug­gan och klar­blå him­mel. Det var hög­som­mar i nor­ra Bo­hus­län när hem­ma­la­get fick be­sök av IFK Åmål. Gäs­ter­na, som slu­ta­de tol­va för­ra året, ha­de i prin­cip bytt ut he­la la­get. En­dast två spe­la­re från fjol­års­sä­song­en fanns kvar.

Förs­ta mat­chen se­dan i slu­tet på mars – ten­den­ser­na var tyd­li­ga. In­led­nings­vis präg­la­des ock­så se­rie­pre­miä­ren av oskär­pa i pass­nings­spe­let. Tem­pot från bäg­ge la­gen var stund­tals lågt.

Chans­mäs­sigt het­ta­de dock till re­dan ef­ter fy­ra mi­nu­ter. Greb­bestads­an­fal­la­ren Jesper Matts­son fri­spe­la­des. På väg in mot straff­om­rå­det revs Kungs­hamns­för­vär­vet ner av Åmål­bac­ken Lau­rent Men­dy.

Gif ro­pa­de på fri­lä­gesut­vis­ning – hu­vud­do­ma­ren Ad­mir Ha­san­be­go­vic val­de gult istäl­let för rött kort.

Het­tan tryck­te på. Ef­ter 25 mi­nu­ter var det dags för väts­ke­pa­us. Greb­bestad äg­de myc­ket boll, men djupled­nings­lö­par­na och väx­el­spe­let var ros­tigt.

IFK:s fyr­back­lin­je, med i syn­ner­het Lau­rent Men­dy och Cy­ril­le Bably, bil­da­de svår­for­ce­rat mitt­backslås. Över­lag fann bor­t­a­la­get ba­lans i po­si­tions­spe­let när Greb­bestad blev trub­bi­ga i boll­för­flytt­ning­en.

Åmål sat­te i sin tur ing­en stör­re press på Greb­bestads för­svars­lin­je. Gra­nit Be­risha, Mat­hi­as He­geland, Jim­mie Lars­son och Da­vid Karls­son

Greb­bestad tog full pott i se­rie­pre­miä­ren. IFK Åmål be­seg­ra­des med 3–0 ef­ter mål av Filip Hans­son, Lu­kas Bäck­ström och Os­kar Lind­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.