Att norr­män­nen ute­blir är bra för strömstad på sikt

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Strömstads kom­mun­led­ning, Strömstads tu­rist­nä­ring och Strömstads han­del är för­skräck­ta över Nor­ges be­slut att in­te lå­ta dess in­vå­na­re be­sö­ka Sve­ri­ge. Kom­mun­led­ning­en ser mins­ka­de in­koms­ter till kom­mu­nen, tu­rist­nä­ring­en och han­deln ser till si­na eg­na si­na­de dags­kas­sor. Man pra­tar om många kom­man­de kon­kur­ser och spri­der all­män, i och för sig be­rät­ti­gad oro. Kris och ka­ta­strof!

Men va­då? Vad trod­de man? Att man år ef­ter år, ut­an ef­ter­tan­ke, kun­de le­va gott på norr­män­nens star­ka kro­na och de­ras vil­ja att spen­de­ra dem i Strömstad? Trod­de man verk­li­gen att 20 år av okri­tisk en­kel­rik­tad mark­nads­fö­ring skul­le va­ra en ga­rant för fram­ti­da trygg­het?

Norr­män­nens nytt­jan­de av Strömstads ho­tell, re­stau­rang­er, köpla­dor i mäng­der, soc­kerstint go­dis och livs­me­dels­af­fä­rer har i åra­tal gött Strömstads af­färs­män. De har bli­vit ri­ka­re och ri­ka­re och na­tur­ligt­vis max­at 3:12-reg­ler­na och drä­ne­rat si­na fö­re­tag.

Så kom den ”svar­ta sva­nen” – det oför­ut­säg­ba­ra. Det oför­ut­säg­ba­ra är ock­så en af­färs­risk. Mot af­färs­ris­ker skall bo­la­gen gar­de­ra sig.

Vem är då an­sva­rig för att Strömstad med dess kom­mun­led­ning och af­färsid­ka­re, byggt sin fals­ka trygg­het på be­sö­kan­de norr­män?

Ing­en an­nan än de själ­va – al­la ägg i en korg är ju säl­lan lyc­kat. Det är väl än­då lek­tion ett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.