OLOFSBO, HAL­LAND

Strömstads Tidning - - Resor -

Hal­land är verk­li­gen de långa sand­strän­der­nas land­skap i Sve­ri­ge. Här lig­ger de om­ta­la­de play­or­na Ty­lö­sand och Mell­byst­rand, men det finns många fler hal­länds­ka strän­der in­te så långt där­i­från. Som det mind­re kän­da Olofsbo, sex kilo­me­ter norr om Fal­ken­berg. De sto­ra dy­ner­na, den vi­ta san­den och den grun­da buk­ten äls­kas av barn­fa­mil­jer och här kan man be­sö­ka is­lands­häs­tar och dju­ren på Age­rörs Gård. Na­tur­vän­ner upp­skat­tar Mo­rups Tång­es na­tur­re­ser­vat, en få­gel­skå­dar­lo­kal av rang vid stran­dens nor­ra än­de. För livsnju­ta­re finns det ny­öpp­na­de och hip­pa ho­tel­let Flip-flop Be­ach Bar & Hos­tel med ett ka­ri­biskt in­spi­re­rat kök.

Bild: Ma­rie Hid­vi

Den vi­ta sand­stran­den i hal­länds­ka Olofsbo är myc­ket om­tyckt av folk i al­la åld­rar.

Bild: Ca­ro­li­ne An­ders­son

Kvar­nen i hal­länds­ka strand­byn Olofsbo är bå­de ett pen­sio­nat och en re­stau­rang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.