Släp­per nytt för att hjäl­pa vålds­ut­sat­ta

Jon Hen­rik Fjäll­gren släp­per två nya lå­tar – och in­täk­ter­na ska gå till vålds­ut­sat­ta kvin­nor via hans ny­star­ta­de pro­jekt JHF com­mu­ni­ty.

Strömstads Tidning - - Namn & Nära -

Det rap­por­te­rar Sa­me­ra­di­on. Lå­tar­na som nu släpps är co­ver­ver­sio­ner på ”Fat­tig bond­dräng” och ”Höga berg och dju­pa hav” som den ti­di­ga­re Me­lo­di­festi­valar­tis­ten sjöng när han med­ver­ka­de i TV4:s ”Stjär­nor­nas stjär­na”.

Jon Hen­rik Fjäll­gren vil­le en­ga­ge­ra sig i äm­net ef­ter att fle­ra lyss­na­re hört av sig till ho­nom.

– Jag har bör­jat pra­ta om psy­kisk ohäl­sa bland an­nat och sa­ker jag har va­rit med om, jag har märkt att jag har fått otro­ligt myc­ket med­de­lan­den av män­ni­skor som har haft det tufft, och då har jag hjälpt dem. Jag har en som jag hjäl­per nu, som har va­rit med om myc­ket hemsk­he­ter, sä­ger han till ka­na­len.

För­e­ning­en ska hjäl­pa till med bland an­nat psy­ko­logstöd, lä­kar­stöd samt rät­te­gångs­stöd.

Bild: Fo­to: Clau­dio Bre­sci­a­ni/TT

Jon Hen­rik Fjäll­gren släp­per ny mu­sik i väl­gö­ren­hets­syf­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.