Ele­ver på Ros­sö bygg­de mjölk­pa­kets­bå­tar

Tors­da­gen den 3 ju­ni hän­de det nå­got spän­nan­de på Ros­sö sko­la. Ele­ver­na i klass 4–5–6 tes­ta­de si­na ny­bygg­da bå­tar i ha­vet. In­te vil­ka bå­tar som helst ...

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - Lea Bör­jes­son Års­kurs 6 Ros­sö sko­la

Bå­tar­na skul­le kun­na bä­ra minst en elevs vikt och var bygg­da av mjölk­pa­ket som ele­ver­na sam­lat in un­der he­la vår­ter­mi­nen. Ele­ver­na an­vän­de plan­kor för att hål­la ihop allt­sam­mans. Ele­ver­na job­ba­de i grup­per om tre el­ler fy­ra ele­ver. Bå­tar­na bygg­des på skol­går­den un­der tis­da­gen. Det tog cir­ka fem tim­mar, men ro­ligt var det.

Bå­tar­na var ung­e­fär 2x1 me­ter sto­ra. Ele­ver­na tes­ta­de bå­tar­na vid Lån­gö­bryg­gan på

Ros­sö, i säll­skap med de yng­re ele­ver­na som följ­de med för att tit­ta på.

Al­la bå­tar kla­ra­de sig och flöt fint på vatt­net, även om vis­sa ele­ver val­de att kap­sej­sa fri­vil­ligt. Vi ele­ver tyc­ker att det var ett ro­ligt pro­jekt att tes­ta på att byg­ga eg­na bå­tar.

Bild: Pri­vat

Al­la bå­tar­na flöt när ele­ver­na tes­ta­de dem vid Lån­gö­bryg­gan.

Bild: Pri­vat

Bå­tar­na skul­le bä­ra en elevs vikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.