Strömstads kom­mun kö­per sjuk­hus­fas­tig­he­ten ef­ter hård de­batt i full­mäk­ti­ge

Strömstads kom­mun kö­per sjuk­hu­set av re­gi­o­nen för 55 mil­jo­ner kro­nor. Be­slu­tet klub­ba­des i ett oe­nigt kom­mun­full­mäk­ti­ge ef­ter en lång och bit­vis het­sig de­batt nat­ten mot ons­dag.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Ma­ri­ta Adams­son ma­ri­ta.adams­son@st­nb.se 0526-624 02

Be­slu­tet ju­ste­ra­des di­rekt, ock­så ef­ter ett oe­nigt be­slut. Kri­ti­ken från Cen­ter­par­ti­et, Li­be­ra­ler­na och Mil­jö­par­ti­et hand­la­de om att man an­ser att ett av­gö­ran­de for­ce­ras fram – i onö­dan, ef­tersom re­gi­on­full­mäk­ti­ge in­te har ären­det på sitt bord för­rän i sep­tem­ber och då med för­be­hål­let att för­sälj­ning­en sker un­der för­ut­sätt­ning att kö­pa­ren sä­ger ja.

– Var­för är det så bråt­tom att man tar be­slut ut­an un­der­lag? Var­för in­te vän­ta till näs­ta kom­mun­full­mäk­ti­ge? und­ra­de Hans-Ro­bert Hans­son (L).

– Det är in­te bråt­tom för re­gi­o­nen.

Full­mäk­ti­ges ord­fö­ran­de Ron­nie

Brors­son (S), som yr­kat på ome­del­bar ju­ste­ring, höll in­te med:

– Det finns in­te bätt­re un­der­lag och det ska upp i re­gi­on­sty­rel­sen gans­ka snart.

Bråds­kan gjor­de Kar­la Val­di­vi­e­so (MP) miss­tänk­sam.

– Det känns som ni vet nå­got som vi and­ra in­te vet. Vad är det? und­ra­de hon.

Be­slu­tet att ome­del­bart ju­ste­ra kväl­lens be­slut stöd­des för­u­tom av S ock­så av Väns­ter­par­ti­et, Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv, Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na och Krist­de­mo­kra­ter­na. Emot rös­ta­de Cen­ter­pa­ri­tet, Li­be­ra­ler­na och Mil­jö­par­ti­et, som al­la är starkt kri­tis­ka till un­der­la­get för kö­pet. Mo­de­ra­ter­na, som ser för­de­lar med kö­pet och stöd­de för­sla­get att av­gö­ra frå­gan den här kväl­len, la­de ner si­na rös­ter i frå­gan om ju­ste­ring­en.

Li­be­ra­ler­na, Cen­tern och Mil­jö­par­ti­et vil­le åter­re­mit­te­ra ären­det för att få ett bätt­re un­der­lag, men det för­sla­get rös­ta­des ner med siff­ror­na 29–10.

De tre par­ti­er­na ef­ter­ly­ser en dju­pa­re ana­lys av vad fas­tig­he­ten ska an­vän­das till och an­ser in­te att pre­sen­te­ra­de idéer för bland an­nat sär­skilt bo­en­de, storkök, kul­tur­sko­la, bib­li­o­tek och mu­se­um samt oli­ka for­mer av vård är till­räck­ligt kon­kre­ta. De sak­nar ock­så en bre­da­re ana­lys av vad kö­pet, samt be­ho­vet av re­pa­ra­tion och om­bygg­nad, kom­mer att in­ne­bä­ra för kom­mu­nens to­ta­la eko­no­mi, om det kan gå ut över and­ra pla­ne­ra­de in­ve­ste­ring­ar, ex­em­pel­vis om­bygg­na­den av Bo­jar­sko­lan.

Åsa Torstens­son (C) var in­te över­ty­gad om be­ho­vet av att äga fas­tig­he­ten.

– De verk­sam­he­ter ni räk­nar upp finns re­dan i dag. Mås­te kom­mu­nen äga hu­set för det? Ni i ma­jo­ri­te­ten har sä­kert en tan­ke, synd att ni in­te pre­sen­te­rar den i KF.

Hon an­kla­ga­de ma­jo­ri­te­ten för att pres­sa fram ett för­has­tat be­slut me­dan al­la är upp­tag­na av co­ro­na­pan­de­min.

Den star­ka kri­ti­ken från fram­för allt Cen­ter­par­ti­et om för då­lig in­for­ma­tion upp­rör­de Fred­rik Eriks­son (SD), som jäm­för­de med kö­pet av Me­ka­ni­kern (Craw­ford­hu­set) un­der den för­ra ma­jo­ri­te­ten.

– Det här är hyck­le­ri, an­såg han.

De tre ”mot­stån­dar­par­ti­er­na” an­ser att un­der­la­get för af­fä­ren i fas­tig­het­s­e­ko­no­mis­ka ter­mer ta­lar för att själ­va af­fä­ren kan va­ra god men sak­nar be­sked om var­för kom­mu­nen ska äga sjuk­hu­set.

– Det kan va­ra en bra fas­tig­hets­af­fär, men det är in­te det kom­mu­nen ska gö­ra. Vi ska ha fas­tig­he­ter ef­ter vå­ra be­hov. Det sak­nas ana­lys av de eko­no­mis­ka kon­se­kven­ser­na och av vad fas­tig­he­ten ska an­vän­das till, även om det finns go­da idéer, är en attrak­tiv fas­tig­het och en attrak­tiv tomt, an­såg Lars Tysklind (L).

Dag Wersén (M) för­kla­ra­de att M nor­malt in­te skul­le ha för­or­dat

ett köp men att si­tu­a­tio­nen är spe­ci­ell och att det är bätt­re att kom­mu­nen äger sjuk­hu­set än att re­gi­o­nen gör det. Han ha­de dock ett par tilläggs­yr­kan­den som ock­så god­kän­des av full­mäk­ti­ge. Des­sa in­ne­bär att krav till­fo­gas be­slu­tet om att kom­mun­led­ning­en ska se till att det po­si­ti­va driftsnet­to för kom­mu­nen som kal­ky­ler­na vi­sar med den ut­hyr­ning som finns i dag in­te un­der­skrids un­der ti­den fram tills man de­fi­ni­tivt be­slu­tat om fram­ti­da an­vänd­ning, samt att kö­pe­sum­man blir högst 55 mil­jo­ner och att kom­mu­nen får till­trä­da som äga­re se­nast 31 mars.

Le­na Martins­son (S) såg de li­be­ra­la tilläggs­yr­kan­de­na om krav på en plan för an­vänd­ning­en till full­mäk­ti­ges mö­te i sep­tem­ber och en plan för vil­ka kom­mu­na­la fas­tig­he­ter som kan säl­jas när verk­sam­he­ter flyt­tar in i sjuk­hu­set som en vil­ja att trots allt del­ta i den fram­ti­da pla­ne­ring­en. Det be­kräf­ta­des av Lars Tysklind.

– Om man har för­lo­rat en om­röst­ning tyc­ker jag det är bätt­re att va­ra med och på­ver­ka fort­sätt­ning­en så att det blir så bra som möj­ligt.

Li­be­ra­ler­nas tilläggs­yr­kan­den rös­ta­des dock ner av full­mäk­ti­ge.

Kom­mu­nal­rå­det Kent Hans­son (S) är nöjd med be­slu­tet att kö­pa sjuk­hu­set och vill fort­sät­ta pla­ne­ring­en i ett par­tiö­ver­skri­dan­de ar­be­te.

– Nu får kom­mun­di­rek­tö­ren i upp­drag att fin­na rätt per­so­ner för näs­ta steg, sä­ger han på ons­da­gen.

Lars Tysklind (L) sa un­der de­bat­ten att om Li­be­ra­ler­na för­lo­rar om­röst­ning­en om åter­re­miss vill par­ti­et gö­ra det bäs­ta av si­tu­a­tio­nen. Vill du ha brett sam­ar­be­te?

– Ja. Vi har en chans nu att över par­ti­grän­ser­na fyl­la fas­tig­he­ten med verk­sam­he­ter som gyn­nar vå­ra med­bor­ga­re.

Kri­ti­ken har två spår: Det går för snabbt och det sak­nas ana­lys av fram­ti­da an­vänd­ning och av kon­se­kven­ser­na för kom­mu­nens eko­no­mi som hel­het. Vad tän­ker du om det?

– Vi har gjort obe­ro­en­de vär­de­ring­ar och be­sikt­ning­ar. De vi­sar att fas­tig­he­ten är väl un­der­hål­len. Dess­utom vi­sar un­der­la­get att den är lön­sam re­dan med den ut­hyr­ning som finns i dag.

– Vi har en pa­lett av för­slag till an­vänd­ning. Över­ta­get blir ti­di­gast vid ny­år så vi har he­la hös­ten på oss att fin­na bra lös­ning­ar.

– Det finns rit­ning­ar för nytt sär­skilt bo­en­de, så vi vet att det är ge­nom­för­bart. Det blir be­tyd­ligt bil­li­ga­re än att byg­ga nytt.

Vet ni att det blir bil­li­ga­re el­ler tror ni det?

– Strömstads­byg­gen vet att det blir bil­li­ga­re. De har hyf­sat säk­ra be­räk­ning­ar. Mer kan jag in­te sä­ga just nu.

Lä­get för ett sär­skilt bo­en­de är dess­utom per­fekt i sjuk­hu­set, sä­ger Kent Hans­son.

– Vi vet att Strömstads­bor­na vill ha sär­skilt bo­en­de centralt. Sjuk­hu­set har un­ge­fär 5 000 kvadrat­me­ter tom yta. 20-30 plat­ser för sär­skilt bo­en­de tar un­ge­fär hälf­ten.

Bild: Ja­kob Si­mon­son

Idéer­na för Strömstads sjuk­hus i fram­ti­den är många, men in­te klart ana­ly­se­ra­de (Ar­kiv­bild).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.