För­äl­der: ”Det känns väl­digt olus­tigt”

En mam­ma med ett barn på Mel­le­går­dens sko­la tyc­ker att den so­ci­a­la di­stan­se­ring­en har brustit på sko­lan.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ja­kob Si­mon­son ja­kob.si­mon­son@st­nb.se 0526-624 10

Mam­man, som vill va­ra ano­nym, me­nar att in­for­ma­tio­nen hon och and­ra vård­nads­ha­va­re fick från rek­tor Rei­mer Jo­hans­son på mån­da­gen var brist­fäl­lig.

– Det kän­des väl­digt dif­fust. Det står ”någ­ra vux­na och någ­ra barn” – man ha­de ve­lat ve­ta mer i de­talj så att man vet hur man ska för­hål­la sig till det­ta. Någ­ra vux­na, hand­lar det om per­so­nal på sko­lan då? Det känns som ett väl­digt dif­fust be­sked, sä­ger hon på tis­da­gen.

När Strömstads Tid­ning se­dan in­ter­vju­a­de Rei­mer Jo­hans­son vi­sa­de det sig att det hand­la­de om ett barn och en vård­nads­ha­va­re, i oli­ka fa­mil­jer.

Själv har för­äl­dern ett barn som går i Mel­le­går­dens sko­la, men hon har bar­net hem­ma.

– Det är skönt att det är som­mar­lov och att jag kan ha bar­nen hem­ma. De är fris­ka. Men jag och and­ra för­äld­rar som har barn som bru­kar le­ka, vi har sagt att nu får bar­nen in­te le­ka hos varand­ra på ett tag. Det är trå­kigt, men så får vi gö­ra nu tills vi­da­re, sä­ger hon.

Hon tyc­ker att sko­lan borde ha in­for­me­rat vård­nads­ha­va­re di­rekt om vil­ka klas­ser det gäl­ler och om det hand­lar om per­so­nal på sko­lan.

– Det pra­tas om sek­re­tess och in­tegri­tet, men i det här fal­let tyc­ker jag att man kan släp­pa på det. Det­ta är en ju en sjuk­dom al­la kan drab­bas av, det är väl ing­et skam­ligt i det. Det är jät­te­vik­tigt för oss för­äld­rar att ve­ta.

Hur kän­ner du in­för det­ta?

– Jag hop­pas verk­li­gen att in­te allt­för många blir sju­ka nu. Jag vet att det är många barn som har va­rit sju­ka i för­sko­le­klass på Mel­le­går­den nu på sisto­ne så jag hop­pas det in­te hand­lar om co­ro­na och att smit­tan i så fall in­te hun­nit spri­da sig.

– Barn kan ju va­ra smitt­bä­ra­re ut­an att ha någ­ra tyd­li­ga symp­tom ock­så, och fö­ra smit­tan vi­da­re. Det känns väl­digt olus­tigt.

Hur tyc­ker du att sko­lan har skött sä­ker­he­ten in­nan det­ta sked­de?

– Jag har re­a­ge­rat på att man in­te haft nå­gon so­ci­al di­stan­se­ring i sko­lan, mel­lan barn och mel­lan barn och vux­na. Över­allt an­nars ska man hål­la av­stånd och tän­ka på det här, i af­fä­rer har man märkt upp av­stånds­mar­ke­ring­ar, men i sko­lan har man in­te gjort nå­got så­dant.

– Där­e­mot är det bra att de hål­lit Mel­le­går­dens ele­ver för sig själ­va häru­te, de har haft si­na eg­na ak­ti­vi­te­ter och in­te åkt till stan.

Bild: Kent Eng

Per­so­ner­na på bil­den har ing­et med ar­ti­keln att gö­ra. (Ar­kiv­bild)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.