Rånå­ta­lad i Strömstad döms för stöld och ola­ga hot

Den till­ta­la­de man­nen tog en mo­bil­te­le­fon från dess äga­re och drog se­dan kniv när den­ne för­sök­te få till­ba­ka te­le­fo­nen. Men tings­rät­ten går in­te på åkla­ga­rens lin­je om att det skul­le va­ra rån. I stäl­let döms han för stöld och ola­ga hot. Han fri­as dock frå

Strömstads Tidning - - Nyheter - Pon­tus Jo­hans­son pon­tus.jo­hans­son@st­nb.se

Hän­del­sen ut­spe­la­de sig på Råd­hus­ber­get och i Ströms­da­len i cen­tra­la Strömstad.

Den till­ta­la­de man­nen tog mål­sä­gan­des mo­bil­te­le­fon, som har ett upp­skat­tat vär­de på 9 000 kro­nor, och sprang iväg ef­ter att han i för­tro­en­de fått lå­na den.

Te­le­fo­nens äga­re ska då ha sprung­it ef­ter den nu­me­ra döm­da man­nen när han för­stått att fanns and­ra av­sik­ter än att lå­na den ak­tu­el­la te­le­fo­nen. När äga­ren sprung­it ifatt gär­nings­man­nen drog den­ne kniv och ut­ta­la­de döds­hot mot äga­ren. Hän­del­sen har styrkts av ögon­vitt­nen från plat­sen.

Den till­ta­la­de man­nen som miss­tänk­tes, och se­na­re åta­la­des, för rån döms nu i stäl­let för ola­ga hot och stöld, med­de­lar Ud­de­val­la tings­rätt. En­ligt tings­rät­ten har ho­tel­ser­na in­te in­ne­bu­rit ”träng­an­de fa­ra för den mål­sä­gan­de” ef­tersom av­stån­det mel­lan äga­ren och den till­ta­la­de vid ho­tel­sen ska ha va­rit cir­ka 25 me­ter.

Där­e­mot har gär­ning­en från den till­ta­la­de man­nens si­da en­ligt rät­ten va­rit av­sedd att ”fram­kal­la all­var­lig fruk­tan hos den mål­sä­gan­de”, nå­got som gör att tings­rät­ten be­dö­mer att man­nen har gjort sig skyl­dig till ola­ga hot. Den kon­sta­te­rar vi­da­re att den till­ta­la­de även gjort sig skyl­dig till stöld.

Man­nen döms till skydds­till­syn med sam­hälls­tjänst i 40 tim­mar. Han åläggs ock­så att be­ta­la 5 000 kro­nor i ska­de­stånd till mo­bil­te­le­fo­nens äga­re grun­dat på det ola­ga ho­tet.

Den till­ta­la­de man­nen fri­as sam­ti­digt av tings­rät­ten för en ti­di­ga­re hän­del­se, där han stått till­ta­lad miss­tänkt för för­sökt till våld mot tjäns­te­man.

Vid den hän­del­sen ska han ha sla­git en ord­nings­vakt i an­slut­ning till en natt­klubb i Strömstad, när han bli­vit av­vi­sad från plat­sen. Ord­nings­vak­ten ska dock ha bu­rit skydds­väst och in­te upp­levt nå­gon smär­ta av sla­gen, nå­got tings­rät­ten me­nar in­ne­bu­rit att det ald­rig fun­nits nå­gon fa­ra för att brot­tet skul­le full­bor­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.