Hon hål­ler hov i Käm­per­svik

Ett stort häst­in­tres­se än­da från barns­ben har Ka­rin Wi­de­man, 21, Käm­per­svik, ta­git med sig ut i ar­bets­li­vet. Hon har ut­bil­dat sig till hov­sla­ga­re och se­dan i vå­ras dri­ver hon ett eget fö­re­tag i bran­schen.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Jer­ker Nor­lan­der jer­ker.nor­lan­der@st­nb.se

Ka­rin har en ge­di­gen ut­bild­ning. Re­dan i gym­na­si­et sat­te hon ut kur­sen och gick på Na­tur­bruks­gym­na­si­et i Nun­torp i Dals­land. Där­ef­ter fort­sat­te hon med en lär­lings­ut­bild­ning på ett och ett halvt år. Lä­ra­re var Hen­rik Ny i Fjäll­bac­ka. I ut­bild­ning­en till hov­sla­ga­re in­går myc­ket prak­tik. Sju vec­kors prak­tik följs av en vec­kas te­o­ri och så rul­lar det på.

– Det går in­te att lä­sa sig till det här yr­ket. Lär­lings­ut­bild­ning­en är väl­digt bra och jag lär­de mig verk­li­gen yr­ket från grun­den. Vi var ele­ver från he­la Sve­ri­ge och vi gjor­de prak­ti­ken så att vi all­tid kun­de bo hem­ma, sä­ger Ka­rin.

15 ele­ver gick på Karins kurs, men det är in­te många som bli­vit eg­na fö­re­ta­ga­re. Det är ont om ar­bets­gi­va­re för en hov­sla­ga­re och någ­ra dri­ver verk­sam­het som en li­ten bi­syss­la. Tra­di­tio­nellt är det män som är hov­sla­ga­re men nu stor­mar flic­kor­na fram. I Karins kurs fanns det ba­ra en kil­le som gick ut­bild­ning­en.

Star­ta eget är in­te gra­tis. Ett ak­tie­bo­lag kos­tar peng­ar och se­dan be­hövs en bil, smed­ja och skydds­klä­der.

– Ef­ter gym­na­si­et job­ba­de jag i två år i affär för att få ihop peng­ar till att star­ta som hov­sla­ga­re. Jag har bör­jat på en låg ni­vå, men räk­nar med att kun­na by­ta upp mig fram­ö­ver.

Den mo­bi­la smed­jan har hon löst på ett fif­figt vis. I en be­gag­nad van har hon byggt upp en kom­plett smed­ja med äs­sja, städ och ett helt för­råd av häst­skor.

– Nu kan jag stå in­ne un­der tak he­la ti­den och job­ba med häst­skor­na, sä­ger hon.

– På vin­tern kom­mer det vär­me från äs­sjan och på som­ma­ren kan jag öpp­na dör­rar­na så det blir tvär­drag.

Hon tän­der den ga­sol­driv­na äs­sjan och stop­par in en häst­sko för upp­värm­ning. Ef­ter någ­ra mi­nu­ter är den så pass varm att den går att for­ma med släg­gan. Det ser enkla­re ut än vad det är. Karins egen häst, Gert-Gert, en irish cob, får kom­ma ut ur stal­let och age­ra de­mo-häst, för att vi­sa hur en häst­sko ska sit­ta. Det ry­ker om ho­ven när den var­ma häst­skon sätts på plats, men det är ing­et som ver­kar be­rö­ra.

– Häs­tar som an­vänds på hårt un­der­lag ska skos var åt­ton­de vec­ka. Det finns fler häs­tar än kor i Sve­ri­ge så nog ska det gå att le­va på hov­sla­ge­ri­et, sä­ger Ka­rin.

För sä­ker­hets skull har hon även star­tat för­sälj­ning av fo­der till bå­de häs­tar, hun­dar och kat­ter.

Från stal­let hörs spar­kar och ovä­sen. Det är Karins and­ra häst, varm­blo­det Bog­ge, som poc­kar på upp­märk­sam­het.

– De här två kan in­te va­ra ifrån varand­ra någ­ra läng­re stun­der, skrat­tar Ka­rin.

Det går in­te att lä­sa sig till det här yr­ket Ka­rin Wi­de­man

Även fri­ti­den är fylld av häs­tar. Hon täv­lar då och då i kon­di­tions­ritt med ara­ben Bog­ge. Det är en form av ori­en­te­ring på häst­ryg­gen med sträc­kor som kan bli upp till fem mil. Ef­ter var­je del-etapp kol­las pul­sen på häs­ten och pla­ce­ring­en blir där­ef­ter. Ibland har hon även va­rit med i täv­ling­ar i att gö­ra den bäs­ta häst­skon.

– Jag är ing­et proffs, men det är väl­digt ro­ligt.

Hon har även va­rit på Is­land och ri­dit is­landspon­ny. Dröm­re­san går till Du­bai och häs­tar­na där, men även Ir­land står högt på öns­ke­lis­tan.

Må­let är att kun­na dri­va hov­sla­ge­ri­et på hel­tid och kun­na le­va på det, om krop­pen vill va­ra med.

– Det är främst ryg­gen som tar stryk när man står i obe­kvä­ma ar­bets­ställ­ning­ar. Det fles­ta häs­tar är snäl­la och spar­kar de så be­ror det of­ta på att de bli­vit ir­ri­te­ra­de på en in­sekt el­ler nå­got lik­nan­de. Ung­häs­tar kan ock­så va­ra li­te ovana vid att de ska få nya skor.

Så, blir det nå­gon tid över så finns Ka­rin på gym­met.

Bild: Jer­ker Nor­lan­der

Ka­rin Wi­de­man med den eg­na häs­ten Gert-Gert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.