16 fall av be­kräf­tad co­vid-19 i Strömstad

Bå­de i Strömstad och Ta­num har an­ta­let be­kräf­ta­de fall av co­vid-19 sti­git den se­nas­te vec­kan. Men Strömstad har fort­fa­ran­de näst lägst an­tal fall per ca­pi­ta i re­gi­o­nen.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ja­kob Si­mon­son ja­kob.si­mon­son@st­nb.se 0526-624 10

De se­nas­te två vec­kor­na har an­ta­let be­kräf­ta­de fall av co­vid-19 skju­tit i höj­den i Väst­ra Gö­ta­land.

När det gäl­ler an­ta­let be­kräf­ta­de fall av co­vid-19 har Strömstad fram till för­ra vec­kan le­gat un­der tio, och där­för in­te re­do­vi­sats av Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen. Men i och med den ut­ö­ka­de test­ning­en har an­ta­let be­kräf­ta­de fall ökat snabbt även i Strömstad.

En ök­ning med åt­ta fall den se­nas­te vec­kan gör att siff­ran för kom­mu­nen nu är 16 fall av co­vid-19. Karls­borg, Gull­spång och Dals Ed är de kom­mu­ner i re­gi­o­nen som har fär­re fall.

I Ta­num har an­ta­let be­kräf­ta­de fall ökat med fy­ra den se­nas­te vec­kan och lan­dar nu på 28.

Flest fall i re­gi­o­nen har, av na­tur­li­ga an­led­ning­ar, Gö­te­borg med 4 500 be­kräf­ta­de fall.

Tit­tar man på an­tal fall per 10 000 in­vå­na­re blir bil­den en an­nan.

I den sta­tisti­ken lig­ger två kom­mu­ner långt in i Väs­ter­göt­land högst, Tö­re­bo­da med 155 fall per 10 000 in­vå­na­re och Ti­bro med 138. Strömstad lig­ger i den sta­tisti­ken näst längst ner – ba­ra 12 fall per 10 000 in­vå­na­re. En­dast Dals Ed har fär­re (un­der tio). Ta­num lig­ger ock­så bland de kom­mu­ner som har lägst an­tal fall per ca­pi­ta (22).

De när­lig­gan­de kom­mu­ner­na So­tenäs, Ly­se­kil och Munke­dal har även de re­la­tivt få fall av co­vid-19 per ca­pi­ta.

To­talt har 679 per­so­ner av­li­dit av co­vid-19 i Väst­ra Gö­ta­land. Men an­ta­let nya av­lid­na har mins­kat de se­nas­te tre vec­kor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.