Små gui­de­grup­per och co­ro­na­stängd sta­tar­länga

Strömstads gui­da­de stads­vand­ring­ar har långa anor. De blir av även i år – men co­ro­naan­pas­sa­de. Där­e­mot hål­ler Skee Hem­bygds­för­e­ning in­te öp­pet i Sta­tar­läng­an på Bloms­holm i år.

Strömstads Tidning - - Familj - Ma­ri­ta Adams­son

Mån­dags­kväl­lar är de hi­sto­ris­ka guid­ning­ar­nas tid i cen­tra­la Strömstad. Så även i år, men för att mins­ka ris­ken för smitt­sprid­ning be­grän­sas grup­per­nas stor­lek.

– Vi kom­mer att ta med tolv per­so­ner per gång och det krävs för­an­mä­lan, be­rät­tar Chi­na Pers­son, en av fy­ra stads­gui­der.

Sä­song­en in­leds ock­så li­tet se­na­re; stads­vand­ring­ar­na hålls en­bart i ju­li, med start 6 ju­li och se­dan yt­ter­li­ga­re tre mån­dags­kväl­lar.

Det be­ty­der en guid­ning per gui­de, förs­ta kväl­len le­der Monica Ols­son vand­ring­en ge­nom sta­den, and­ra fal­ler på Chi­na Pers­son, tred­je tar Ni­na Naess hand om och den fjär­de är Brit­ta Karls­sons.

– Nu har vi fått klart att bok­han­deln tar hand om för­hands­bok­ning­ar­na, via mejl el­ler per­son­li­ga be­sök, be­rät­tar Chi­na Pers­son.

Si­tu­a­tio­nen är an­norlun­da och oför­ut­säg­bar så änd­ring­ar kan kom­ma, för­kla­rar hon ock­så.

– Vi föl­jer Folk­hälso­myn­dig­he­tens re­kom­men­da­tio­ner.

Ute i det fria kan guid­ning­ar ge­nom­fö­ras med till­räck­ligt av­stånd. In­om­hus är det svå­ra­re och guid­ning­ar­na ge­nom Stads­hu­set och dess fan­ta­si­eg­gan­de histo­ria är där­för in­ställ­da den här som­ma­ren.

Det­sam­ma gäl­ler för be­rät­tar­kväl­lar­na och kafé­et i Sta­tar­läng­an på Bloms­holm, som Skee Hem­bygds­för­e­ning hål­ler i.

Chi­na Pers­son är ak­tiv även där och hon be­kla­gar att det in­te blir någ­ra ar­range­mang i den hi­sto­ris­ka Bloms­holmsmil­jön i år.

– Men de fles­ta av dem som är en­ga­ge­ra­de i det här är 70-plus­sa­re så det går helt en­kelt in­te.

Bild: Linn Ang­ler­fjord

Chi­na Pers­son ska gui­da i Strömstad även i som­mar – men med fär­re del­ta­ga­re i grup­pen (Ar­kiv­bild).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.