Pa­vil­jong­en i Stads­par­ken frä­schas upp med ny skrud

Den ka­rak­te­ris­tis­ka stads­pa­vil­jong­en i Stads­par­ken har ge­nom­gått en upp­fräsch­ning. Den får nya brä­dor och må­las om.

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - Pon­tus Jo­hans­son pon­tus.jo­hans­son@st­nb.se

Stads­par­kens pa­vil­jong är pre­cis klar med sin upp­fräsch­ning. Dess fisk­bensmönst­ra­de trä­fa­sad har ta­gits ner för att kom­ma åt brä­dor som rutt­nat och se­dan by­ta ut des­sa för att på så sätt kun­na hål­la pa­vil­jong­en vid liv. Fa­sa­den ska ock­så må­las om, be­rät­tar To­ve Mey­er, kul­tur­an­sva­rig i Strömstads kom­mun.

– He­la stads­pa­vil­jong­en rustas upp och må­las om för den har va­rit rut­ten på si­na håll. Då pas­sar vi på att gö­ra så­dant nu när det än­då in­te är så många eve­ne­mang i stads­par­ken, sä­ger hon.

– Även Ska­ge­rack har må­lats om ut­vän­digt med ny ve­ran­da och så där som vi pas­sar på att gö­ra nu,

Pa­vil­jong­en frä­schas upp med ny­må­lad skrud.

fort­sät­ter To­ve Mey­er.

Upp­fräsch­ning­en ska va­ra klar un­der ons­da­gen, en­ligt Hen­rik Jo­hans­son, fas­tig­hets­för­val­ta­re på Strömstads­lo­ka­ler.

– Vi har tvät­tat al­ta­nen, bytt pa­nel på det som har va­rit rut­tet. Det har va­rit ska­dat trä. Det var li­te ska­dor bak­till med växt­lig­het, sä­ger han.

Bild: Ju­lia Ja­kobs­son

I Väst­ra Gö­ta­land är det hit­tills 124 mu­sik­grup­per, te­a­te­ren­semb­ler, ar­ran­gö­rer och för­e­ning­ar som fått stöd från Kul­tur­rå­det.

Bild: Pon­tus Jo­hans­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.