Ing­en lä­ra­re – då kan Kos­ters sko­la få stänga i höst

Till hös­ten kan Kos­ters sko­la kom­ma att stängas. Svå­rig­he­ten med att hit­ta en ny lä­ra­re gör att kom­mu­nen dis­ku­te­rar att flyt­ta bar­nen till Strömstad, nå­got som upp­rör sko­lans för­äld­rar.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Eb­ba Raij eb­ba.raij@st­nb.se 0526-62406

Ny­he­ter: Det finns fort­fa­ran­de ing­en lä­ra­re på Kos­ters sko­la till höst­ter­mi­nen. Där­för kan Kos­te­re­le­ver­na be­hö­va gå på Va­le­myrs­sko­lan i stäl­let. Från för­äld­rar kom­mer kri­tik mot den bris­tan­de in­for­ma­tio­nen från kom­mu­nen.

Mag­nus Sand­gren är en av Kos­ters för­äld­rar som drab­bas om sko­lan skul­le stängas ner. När vi pra­tar med ho­nom den 25 juni be­rät­tar han att han in­te har fått re­da på att en even­tu­ell stäng­ning är ak­tu­ell.

– Nej, att den skul­le stänga vet jag ing­et om. Vi har ba­ra fått re­da på att vi ska ha ett mö­te med rek­torn un­der näs­ta vec­ka för att dis­ku­te­ra si­tu­a­tio­nen, sä­ger Mag­nus Sand­gren.

Han an­ser att sko­lan är oer­hört vik­tig för Kos­ter.

– Det är en grund­pe­la­re för ett fun­ge­ran­de sam­häl­le på ön och för att man ska kun­na le­va här, sä­ger Mag­nus Sand­gren.

Hand­lings­pla­nen som las fram på barn- och ut­bild­nings­nämn­dens (bun) mö­te i tis­dags går ut på att ha Kos­ters sko­la stängd un­der det kom­man­de läså­ret och att bar­nen från Kos­ter, till­sam­mans med skol­per­so­nal, i stäl­let åker in till Va­le­myrs­sko­lan i Strömstad. Det gäl­ler även för­sko­le­bar­nen på Kos­ter.

Un­der mö­tet be­slu­ta­de man dock att vän­ta med att be­slu­ta om den hand­lings­pla­nen.

Åsa Eriksson har två barn på Kos­ters sko­la. Hon viss­te in­te hel­ler om att hand­lings­pla­nen går ut på att stänga sko­lan.

– Det känns jät­te­job­bigt. Spon­tant kän­ner vi för att flyt­ta till Strömstad om det blir ak­tu­ellt, sä­ger Åsa Eriksson.

Mag­nus Sand­gren ser en stäng­ning av sko­lan som ett orim­ligt al­ter­na­tivt.

– Det fun­ge­rar om man job­bar i Strömstad un­der dag­tid och än­då ska ta bå­ten till sitt ar­be­te. Men om

man in­te gör det blir det för­fär­ligt. Vi har en sex­å­ring och han kan in­te åka själv till Strömstad. Det skul­le ta he­la da­gen för oss om vi be­hö­ver föl­ja med ho­nom till och från sko­lan, sä­ger Mag­nus Sand­gren.

Han tilläg­ger att så unga barn in­te kan gå upp kloc­kan sex var­je dag för att åka till sko­lan.

– Man kan in­te gö­ra så mot en sex­å­ring. Det är in­te hu­mant. Då får han va­ra hem­ma och få hem­un­der­vis­ning, sä­ger Mag­nus Sand­gren.

Det är tro­ligt­vis in­te ak­tu­ellt med hem­un­der­vis­ning, me­nar Le­na Martins­son (S), bun:s ord­fö­ran­de.

– Det är skol­la­gen som dik­te­rar om hem­un­der­vis­ning, men hem­un­der­vis­ning ses ge­ne­rellt som ett un­dan­tag, sä­ger Le­na Martins­son.

När Strömstads Tid­ning be­sö­ker Kos­ters sko­la den 25 juni le­ker sju barn i åld­rar­na fy­ra till el­va på skol­går­den.

Fri­tids­le­da­ren och för­sko­le­lä­ra­ren Bis­se Hul­tin hål­ler ett öga på bar­nen me­dan hon be­rät­tar att det är hen­nes kol­le­ga som ska slu­ta. Bis­se Hul­tin har job­bat på sko­lan i två år och hop­pas att det ska lö­sa sig så att hon kan fort­sät­ta på sko­lan till hös­ten.

– Det bäs­ta som skul­le kun­na hän­da är att en stor barn­fa­milj med en lä­rar­för­äl­der flyt­tar till Kos­ter, sä­ger Bis­se Hul­tin.

På sko­lan går det sex ele­ver, från för­sko­le­klass upp till tre­an. I för­sko­lan har de ett barn.

Bar­nen på Kos­ters sko­la är ful­la av ener­gi, trots som­mar­vär­men. På frå­gan om vad de tyc­ker är ro­li­gast med sin sko­la va­ri­e­rar sva­ren, men möj­lig­he­ten att ba­da, fis­ka krab­bor och klätt­ra i träd åter­kom­mer.

– Gå ut och ba­da är ro­li­gast. Vi har gått och ploc­kat smult­ron idag, sä­ger Gabri­el Sand­gren, el­va år.

– Jag, Gabri­el, Ju­lia och Tor gjor­de ett strå med smult­ron, svarar Ma­ja Eriksson, sju år.

– Så här stort var strå­et, fort­sät­ter Gabri­el och sträc­ker ut si­na ar­mar.

Kos­ters sko­la är in­te en­sam om att ha svårt att hit­ta lä­ra­re, me­nar Le­na Martins­son.

– Det är svårt i he­la Sve­ri­ge. Ut­ma­ning­en med att hit­ta lä­ra­re till Kos­ter kan ha många oli­ka or­sa­ker. Det in­ne­bär myc­ket pend­ling om man in­te bor på ön.

Bild: Eb­ba Raij

I höst kan bar­nen på Kos­ter tving­as gå i sko­lan i Strömstad.

”Sko­lan är det ro­li­gas­te med Kos­ter. Det finns så många lek­sa­ker och träd som man kan klätt­ra upp i”, sä­ger El­li­ot Sand­gren, nio år.

Al­vin Sand­gren, sex år, och Ma­ja Eriksson, sju år, le­ker på skol­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.