Ta­nums­he­de sat­sar på nytt cent­rum

Oa­sen på Syd­kos­ter till­de­las årets mil­jösti­pen­di­um av Thordén­stif­tel­sen. Pa­ret von Both­mer ana­de ingen­ting. – Det känns fint att bli upp­skat­tad för vårt mil­jö­ar­be­te.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Han­nah Palm­ha­gen han­nah.palm­ha­gen@st­nb.se

Ta­nums kom­mun har sat­sat mil­jo­ner på att byg­ga om cent­rum där Af­färs­vä­gen blir en ny pa­rad­ga­ta. Det har ock­så byggts ett an­tal nya bo­stä­der i sam­häl­lets cent­rum.

Kos­ter­bå­ten läg­ger till med en duns och på vägen ut till Kos­ters Träd­går­dar blir den re­flek­te­ra­de vär­men från grus­vä­gen allt­mer på­tag­lig. Väl fram­me snirk­lar sig en gen­väg för­bi hö­nor­na fram till går­dens hjär­ta, där He­le­na von Both­mer står fram­åt­lu­tad och ren­sar i en av od­ling­ar­na, in­nan hon kas­tar ogrä­set till hö­nor­na.

– Det känns fint att bli upp­skat­tad för det mil­jö­ar­be­te som lig­ger till grund för vår verk­sam­het. Det här sti­pen­di­et är stör­re än vi, sä­ger äga­ren me­dan hon sät­ter sig på en bänk ihop med sin kom­pan­jon och man Ste­fan von Both­mer.

– Vi ha­de ing­en aning om att vi skul­le till­de­las det­ta sti­pen­di­um för­rän de ring­de från Thordén­stif­tel­sen, sä­ger han glatt där­ef­ter.

Det var stif­tel­sens sek­re­te­ra­re Leif Bernd­ts­son som själv ring­de de för­vå­na­de pa­ret och med­de­la­de att årets mil­jöpris och sti­pen­die­peng­ar skul­le kom­ma att till­fal­la Kos­ters Träd­går­dar.

”Verk­sam­he­ten är byggd från grun­den med ett starkt en­ga­ge­mang för bå­de Kos­ter och sam­häl­let. De har en ut­ar­be­tad för­må­ga att dels vi­sa be­ty­del­sen av lo­kal od­ling och sam­ti­digt kopp­la ihop det i ett stör­re per­spek­tiv, vi­sio­nen om det håll­ba­ra sam­häl­let”, skri­ver sek­re­te­ra­ren i ett mejl.

De fem­ti­o­tu­sen som till­de­las Kos­ters Träd­går­dar kom­mer pa­ret von Both­mer att läg­ga på oli­ka kur­ser som ock­så gyn­nar verk­sam­he­ten. Ste­fan fun­de­rar på att gå en el­ler två kur­ser i konst­hant­verk el­ler mu­sik där bild­ska­pan­de ock­så är en stark kan­di­dat me­dan He­le­na är mer in­tres­se­rad av keramik.

– Ef­tersom vi har hål­lit på så länge och myc­ket med just od­ling så kun­de det va­ra kul att lä­ra sig mer om nå­got an­nat och bred­da verk­sam­he­ten, sä­ger He­le­na som är aka­de­miskt ut­bil­dad in­om lant­bruks­ve­ten­skap.

tju­go­sju år se­dan köp­te mar­ken på Kos­ter ha­de de le­tat går­dar bå­de ut­om­lands och i Sve­ri­ge. Ha­de det in­te va­rit för el­va arvs­tvis­tan­de sys­kon på Tjärnö ha­de de köpt den går­den och bli­vit Tjärnö­bor men efter ett be­sök på Kos­ter blev det själv­klart att det var just den här, då igen­vux­na, plat­sen som ha­de allt de sökt efter.

– Det förs­ta vi såg var egent­li­gen ett hus som kräv­de li­te för myc­ket re­no­ve­ring och bakom det en hå­la med vass, sump­mar­ker och en gam­mal bod. Men vi såg ock­så oslag­ba­ra od­lings­möj­lig­he­ter och po­ten­ti­al, sä­ger Ste­fan som ock­så är bi­o­log.

Köpt, men in­te klart. Med en gam­mal vat­ten­vik i skyd­dan­de sö­der­läge som bas, med sand runt om på si­dor­na och matjord i mit­ten gräv­des en damm ut där vat­ten­sam­ling­en an­vänds till be­vatt­ning­en av grö­dor­na i det lil­la mikrokli­ma­tet.

– För oss har det all­tid va­rit vik­tigt att va­ra en del av den för­änd­ring som vi vill se, att ak­tivt del­ta och kon­kret gö­ra nå­got med hän­der­na, sä­ger He­le­na.

– För här an­das det fram­tid, även om myc­ket byg­ger på gam­mal kun­skap. Vi har ing­en snirk­lig, eng­elsk mys­träd­gård ut­an det här är hardco­re, fyl­ler Ste­fan in.

och lär­ling­ar­na de läg­ger störst vikt på, ef­tersom det är de som se­na­re tar med sig sin kun­skap ut och kanske gör nå­got lik­nan­de själ­va. Re­stau­rang­en och ba­ge­ri­et som ock­så åter­finns som en del av Kos­ters Träd­går­dar drivs nu­me­ra av ett koo­pe­ra­tiv.

– Vi od­lar grön­sa­ker här men det vi egent­li­gen od­lar är in­spi­ra­tion, kun­skap och tillit där de mju­ka vär­de­na är li­ka vik­ti­ga som lö­ken el­ler sal­la­den, sä­ger He­le­na.

– Och om möj­lig­het finns vill vi gär­na an­vän­da li­te av sti­pen­die­peng­ar­na till att sam­la ihop al­la de som ar­be­tat här ge­nom åren för en åter­träff. Det ha­de va­rit rik­tigt ro­ligt, sä­ger Ste­fan.

Bild: Han­nah Palm­ha­gen

Re­dan 1993 köp­te pa­ret plat­sen, som se­na­re skul­le bli Kos­ters Träd­går­dar.

Chia­ra Ru­bi­no från Si­ci­li­en tyc­ker det är vac­kert här. I tis­dags gjor­de hon sin förs­ta dag, som bland an­nat be­stod av att ploc­ka den förs­ta skör­den jord­gub­bar.

Hör­nor­na på Kos­ters Träd­går­dar är prat­gla­da, spe­ci­ellt när de får mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.