Han har över 900 rho­do­dendron

När Bengt Carls­son blev er­bju­den sin förs­ta rho­do­dendron ryn­ka­de han på nä­san. Han tyck­te att det var en ful och trå­kig växt som hör­de hem­ma på kyr­ko­går­dar. Nu har han över 900 styc­ken i sin träd­gård och dess­utom är han man­nen bakom Ströms­da­len. Hur kun­de

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Ar­vid Brand­ström ar­vid.brand­s­trom@st­nb.se 0526-624 03

Bengt Carls­son har en säll­synt sam­ling med rho­do­dendron­bus­kar i sin träd­gård på Borås­går­den vid Ide­fjor­den. Många av dem är hans eg­na kors­ning­ar.

Längs grus­vä­gen upp till Bengt Carls­sons sten­hug­gar­hus på Borås­går­den vid Ide­fjor­den lju­der bo­fin­kens sång mellan fu­ror och klipp­häl­lar. Mar­ken är täckt av blå­bärs­ris och blin­ning­ar­na bi­ter obarm­här­tigt hårt den­na juni­dag. Allt är i lin­je med en sommar i den nord­bo­hus­läns­ka sko­gen om det in­te vo­re för de hund­ra­tals asi­a­tis­ka träd och väx­ter som stic­ker upp i gröns­kan. Magno­li­or, ki­ne­sisk kop­par­lönn och ar­me­nisk nä­va är ba­ra någ­ra ex­em­pel.

– Folk som kom­mer hit blir mest för­vå­na­de över det oänd­li­ga ut­bu­det med al­la kors­ning­ar. Och att det går att od­la här. En del i ar­be­tet är att jag vill vi­sa vad man kan od­la i nor­ra Bo­hus­län.

Han bö­jer sig ner och stry­ker en av si­na fa­vo­ri­ter på bla­den. De är in­du­men­te­ra­de –bru­na och filt­ak­ti­ga på un­der­si­dan. De all­ra fi­nas­te bla­den ska va­ra som moc­ka, för­kla­rar han. Det finns dock en sak med bus­ken som grä­mer ho­nom.

– Jag öns­kar att det var jag som kor­sat den.

Cir­ka 150 styc­ken av träd­går­dens rho­do­dendron­bus­kar är Bengt Carls­sons eg­na kors­ning­ar. Många av dem har han döpt efter si­na fri­hets­hjäl­tar. En av dem he­ter Emi­li­a­no Za­pa­ta, en an­nan Ed­ward Snow­den´s in­no­cence. När han kom­mer fram till den bus­ken stan­nar han upp.

– Det gör jag all­tid när jag kom­mer hit. Så blun­dar jag en stund och tän­ker på hur han har det. Han har ju räd­dat ytt­ran­de­fri­he­ten.

En tred­je bus­ke är döpt efter den pa­les­tins­ke le­da­ren Abu Ji­had.

– Ho­nom har jag häl­sat på en gång i Tu­nis. Jag var där och spe­la­de mu­sik för pa­les­tins­ka lä­ka­re.

And­ra re­sor som Bengt Carls­son gjort har va­rit bo­ta­nis­ka ex­pe­di­tio­ner. Hi­ma­lay­a­mas­si­vet har han ta­git sig till bå­de via In­di­en och Ki­na.

– När man be­fin­ner sig på 3000 me­ters höjd i de trak­ter­na är man i un­ge­fär sam­ma växt­zon som i Bo­hus­län.

Folk som kom­mer hit blir mest för­vå­na­de över det oänd­li­ga ut­bu­det med al­la kors­ning­ar

Dess­utom un­der­lät­tar det att rho­do­dendron är be­släk­tad med ljung, blå­bär och ling­on. En an­nan del i sam­man­hang­et som möj­lig­gjort många ar­ters fram­växt i nor­ra Bo­hus­län är kli­mat­för­änd­ring­ar.

– Med var­ma­re vint­rar går det att od­la näs­tan sub­tro­pis­ka magno­li­or, fri­landsor­kidéer och käns­li­ga rho­do­dendron­sor­ter som ti­di­ga­re var omöj­li­ga att od­la här.

I bör­jan av 70-ta­let köp­te han sten­hug­gar­hu­set men då var hans träd­gårds­in­tres­se obe­fint­ligt. I trak­ten lev­de han si­na 14 förs­ta år och i byg­den har släk­ten anor se­dan 1500-ta­let. För­u­tom den kopp­ling­en var det ka­ja­kan­de och fiske som loc­ka­de. Ute på si­na tu­rer bör­ja­de han sam­la väx­ter som han tog med sig till­ba­ka till hu­set. Han me­nar att man au­to­ma­tiskt får ett in­tres­se för od­ling när man le­ver nä­ra sko­gen.

Det skul­le dock drö­ja till slu­tet av 80-ta­let in­nan in­tres­set för rho­do­dendron tog fart. En vän till ho­nom er­bjöd ho­nom en bus­ke men först tac­ka­de han nej. Det var en växt som han för­knip­pa­de med of­fent­li­ga mil­jö­er och be­grav­ning­ar, ingen­ting han vil­le ha i sin träd­gård. Men han lät sig över­ta­las att plan­te­ra den och året efter sa det klick.

– När jag såg blom­man på vå­ren

be­rör­de den mig på ett sätt så att det tän­de till.

– Jag är in­tres­se­rad av allt som är vac­kert, som tju­sar ögat. Och är jag ny­fi­ken på nå­got bör­jar jag no­sa på det, som ett tryf­felsvin.

Att det blev just rho­do­dendron som han fast­na­de för be­ror myc­ket på hu­sets om­giv­ning.

– Det­ta är skog och du sät­ter in­te ro­sor i en skog. Här smäl­ter rho­do­dendron in bland orm­bun­kar, blå­bär och ljung­väx­ter. Det blir ett styc­ke land­skap även om det in­te är bo­hus­länskt.

Den förs­ta bus­ken le­ver fort­fa­ran­de och un­der den har Bengt Carls­son gjort en bänk av se­kun­das­ten.

är nå­got som in­tres­se­rar ho­nom, och som präg­lar träd­går­den. För någ­ra år se­dan köp­te han en hug­gen gra­nit­bänk på ett och ett halvt ton som är pla­ce­rad un­der en av al­la bus­kar.

Många be­sö­ka­re till träd­går­den blir skep­tis­ka när de får hö­ra att han för­sö­ker od­la ar­ter från Hi­ma­laya.

– Och det är med all rät­ta. Men jag tyc­ker det är kul att tes­ta om väx­ter­na fun­ge­rar i det här bo­hus­läns­ka kli­ma­tet och i de fles­ta fall fun­kar det.

Rho­do­dendron­bus­kar­na och aza­le­or­na vi­sa­de sig fun­ge­ra bra även i Ströms­da­len. I slu­tet av 90-ta­let pro­me­ne­ra­de Bengt Carls­son runt i da­len och minns i dag mest plat­sen som ett di­ke där många ras­ta­de si­na hun­dar. Men han såg en po­ten­ti­al.

– Jag vil­le ge Strömstads­bor och be­sö­ka­re ett vac­kert be­söks­mål. Allt var så ty­piskt bo­hus­länskt att jag tyck­te att en aza­lea- och rho­do­dendron­park skul­le pas­sa.

Han hör­de av sig till den då­va­ran­de ga­tu­che­fen som gick i spinn på idén. Bengt Carls­son om­bads gö­ra en skiss och åter­kom­ma. Den fick han pre­sen­te­ra i Stads­hu­set för po­li­ti­ker, tjäns­te­per­so­ner och all­män­het och strax efter det fick han grönt ljus.

När allt var på plats fick han di­plom för sitt ar­be­te.

– Det stod nå­got i stil med att jag för­vand­lat ett snå­rigt om­rå­de med sly till en vac­ker park.

– Att jag knäck­te idén och tog den he­la vägen från ax till bröd känns väl­digt ro­ligt.

han ar­be­ta­de med Ströms­da­len an­li­ta­de han ett fö­re­tag i Po­len som han köp­te rho­do­dendron­bus­kar av. En i per­so­na­len fick han sär­skilt god kon­takt med och be­rät­ta­de för ho­nom om si­na eg­na kors­ning­ar. Bengt Carls­son tog si­na bäs­ta stick­ling­ar och skic­ka­de i en lå­da till Po­len. För nå­gon må­nad se­dan hör­de fö­re­ta­get av sig igen. De vil­le tac­ka svens­ken för de fina ar­ter­na och stod där­för med en last­bil full av bus­kar på hans adress i Gö­te­borg.

Nu har han fått upp dem till Borås­går­den och trots att han re­dan har 900 bus­kar tyc­ker han sig in­te ha för många.

– De kom som en gå­va från gud, sä­ger han och ski­ner upp.

Med var­ma­re vint­rar går det att od­la näs­tan sub­tro­pis­ka magno­li­or, fri­landsor­kidéer och käns­li­ga rho­do­dendron­sor­ter som ti­di­ga­re var omöj­li­ga att od­la här

Bild: Ar­vid Brand­ström

Bengt Carls­son är 76 år och job­ba­de i många år som so­ci­al­ar­be­ta­re. Nu säl­jer han väx­ter över nä­tet på en hob­by­ni­vå.

Bild: Ar­vid Brand­ström

En ko­re­ansk rho­do­dendron med lud­na (in­du­men­te­ra­de) blad.

Bild: Åsa Viklund

rho­do­dendron­bus­kar­na trivs bra i slutt­ning­ar med skug­ga och gör sig där­för bra i den ku­pe­ra­de ter­räng­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.