De ska kol­la att folk hål­ler av­stån­det i sommar

Strömstads kom­mun har an­ställt åt­ta vär­dar, vars upp­gift in­te ba­ra är att på­min­na som­martu­ris­ter om att hål­la av­stånd.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Eb­ba Raij eb­ba.raij@st­nb.se 0526-62406

Med an­led­ning av co­ro­na­pan­de­min har kom­mu­nen be­slu­tat sig för att till­sät­ta åt­ta tjäns­ter med upp­gift att mins­ka träng­sel i Strömstad. Den här vec­kan bör­ja­de vär­dar­na sitt ar­be­te.

Tre av kom­mu­nens nya vär­dar är Jesper Nilsson, Al­bin Max­har­raj och Ka­rin Sta­h­re. Någ­ra gång­er har de be­hövt gå fram och sä­ga till säll­skap som har stått för nä­ra and­ra säll­skap. I öv­rigt tyc­ker de att de fles­ta re­spek­te­rar re­strik­tio­ner­na om att hål­la av­stånd.

– Vi har in­te stött på någ­ra pro­blem hit­tills. Ibland har vi fått på­min­na per­so­ner om att hål­la av­stånd, men de fles­ta bac­kar au­to­ma­tiskt när de ser vå­ra väs­tar, sä­ger Jesper Nilsson.

Nor­ra ham­nen i Strömstad är den plats i stan där ris­ken för träng­sel är som störst, en­ligt vär­dar­na. Torg­han­deln och Kos­ter­bå­tar­na bi­drar till att det stund­tals sam­las myc­ket folk på tor­get.

Ti­di­ga­re i vec­kan rap­por­te­ra­de Strömstads Tid­ning om träng­sel i kö­er­na till Kos­ter­bå­tar­na. Ka­rin Sta­h­re hål­ler in­te med om att re­strik­tio­ner­na har bru­tits, ut­an tyc­ker att de fles­ta har hål­lit av­stånd även i kö­er­na.

– Hur det såg ut för­ra vec­kan kan jag in­te ut­ta­la mig om ef­tersom vi bör­ja­de ar­be­ta den här vec­kan, men hit­tills har det fun­ge­rat bra. I dag har det fun­ge­rat ka­non­bra, sä­ger Ka­rin Sta­h­re.

Hon po­äng­te­rar att Kos­ter­bå­tar­na och Väst­tra­fik bär an­sva­ret för ka­jer­na, men tilläg­ger att de hjäl­per till i den mån de kan.

– Vi hjäl­per till med att in­for­me­ra. När det är långa kö­er för­med­lar vi vad be­sätt­ning­en ro­par så att även per­so­ner längst bak i kön ska hö­ra, sä­ger Ka­rin Sta­h­re.

Det är in­te ba­ra kö­bild­ning som ut­ma­nar av­stånds­reg­ler­na. Un­der vå­ren har träng­sel på ute­ser­ve­ring­ar va­rit ett åter­kom­man­de pro­blem, nå­got som kom­mu­nens vär­dar in­te har man­dat att in­spek­te­ra.

– Det är krö­gar­nas upp­gift. Vi har an­svar för ga­tor, torg och, i den mån vi hin­ner, Strömstads bad­plat­ser.

Även om smit­to­ris­ken är den sto­ra an­led­ning­en till att tjäns­ter­na finns har vär­dar­na i upp­gift att ock­så sva­ra på tu­rist­frå­gor.

– Vi är in­te ba­ra co­ro­na­vär­dar. Vi svarar även på frå­gor, till ex­em­pel om när näs­ta båt går, sä­ger Jesper Nilsson och pe­kar på sin väs­ka fylld av tid­ta­bel­ler.

Vär­dar­na kom­mer att job­ba kloc­kan 9-17 fram till den 16 au­gusti, en­ligt Strömstads kom­mun.

Bild: Eb­ba Raij

Jesper Nilsson och Al­bin Max­har­raj är två av de co­ro­na­vär­dar som kom­mu­nen an­ställt för att kon­trol­le­ra och in­for­me­ra be­sö­ka­re i Strömstad.

Bild: Eb­ba Raij

I mån­dags bör­ja­de Jesper Nilsson och Al­bin Max­har­raj si­na som­mar­jobb som co­ro­na­vär­dar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.