En myc­ket bra af­fär!

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Un­der­teck­nad blev upp­ringd av någ­ra po­li­ti­ker in­för be­slu­tet om kö­pet av Strömstads sjuk­hus, fas­tig­he­ten Pi­len 5. De­ras ge­men­sam­ma frå­ga var huruvi­da kö­pet av Strömstads sjuk­hus var en bra af­fär. Ef­tersom jag ar­be­tat med kom­mer­si­el­la fas­tig­he­ter i över 30 år, för­u­tom på hem­or­ten även i Stock­holm, Gö­te­borg och Mal­mö tror jag mig ha en god kän­ne­dom om mark­na­den för kom­mer­si­el­la fas­tig­he­ter.

Jag vet att fas­tig­he­ten lätt skul­le säl­jas, med nu­va­ran­de ut­hyr­nings­grad, till ett pris som vi­da över­sti­ger över­ens­kom­men kö­peskil­ling. När res­te­ran­de 5 000 kvm är ut­hyr­da ger fas­tig­he­ten ett kassa­flö­de som gör att fas­tig­he­ten skul­le kun­na be­ta­las av un­der en 10 års pe­ri­od och där­med stärka kom­mu­nens ba­lans­räk­ning be­tyd­ligt.

Man mås­te skil­ja på kost­nad och in­ve­ste­ring. Det­ta häv­dar jag är en bra in­ve­ste­ring, där kom­mu­nen får en be­ty­dan­de av­kast­ning på in­ve­ste­rat ka­pi­tal. Fas­tig­he­ten skul­le dess­utom vid fullt ut­nytt­jan­de va­ra lätt att avytt­ra till nå­gon fas­tig­hets­fond med myc­ket god för­tjänst.

Un­der­la­get för be­slut är myc­ket väl­do­ku­men­te­rat med obe­ro­en­de vär­de­ring och be­sikt­ning samt ett åta­gan­de från säl­ja­rens si­da om att be­kos­ta byte av en del av ven­ti­la­tions­sy­ste­met.

Det finns så­le­des ett myc­ket bra un­der­lag för be­slut att ta ställ­ning till.

När det gäl­ler räds­lan för kost­na­der av­se­en­de hy­res­gäs­tan­pass­ning bru­kar hy­res­gäs­ten få be­kos­ta det­ta själv. Al­ter­na­tivt att hy­res­vär­den be­kos­tar det­ta och en av­be­tal­ning sker un­der till ex­em­pel en 10-års­pe­ri­od mot bank­ga­ran­ti. Det­ta är till ex­em­pel upp­läg­get vid om­bygg­na­den av fär­je­lä­get, som för­mod­li­gen har läng­re åter­be­tal­nings­tid.

Efter att även ar­be­tat en hel del med ut­hyr­ning av lo­ka­ler samt eta­ble­ring av fö­re­tag är jag in­te spe­ci­ellt oro­ad över att de le­di­ga lo­ka­ler­na ska stå out­hyr­da.

Vad som är för­vå­nan­de är att po­li­ti­ker som rös­ta­de ige­nom kö­pet av Me­ka­ni­kern, där pla­nen ej med­ger den verk­sam­het som var av­sik­ten med för­vär­vet, samt att det in­te fanns va­re sig obe­ro­en­de vär­de­ring el­ler be­sikt­ning, i de­bat­ten fram­för att de in­te för­står sig på fas­tig­het­s­e­ko­no­mi, vil­ket i det­ta fall re­sul­te­rar i, att de för sä­ker­hets skull rös­tar emot ett köp av väl­do­ku­men­te­ra­de Pi­len 5, me­dan de i fal­let med kö­pet av Me­ka­ni­kern an­vän­de okun­ska­pen till att rös­ta för ett köp.

sven-åke pers­son Fas­tig­hets­mäk­la­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.