Karl af Gei­jer­stam: Att sam­tal förs med Nor­ge är ett gott tec­ken

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare - Karl af Gei­jer­stam Le­dar­skri­bent

Det blev fort­satt nej till att släp­pa på ka­ran­täns­reg­ler­na gente­mot Sve­ri­ge – nu även Got­land. På tors­dags­ef­ter­mid­da­gen med­de­la­de nors­ka re­ge­ring­en att en ny be­döm­ning görs om två vec­kor. Då räk­nar re­ge­ring­en med att ha en lis­ta över EU/EES-län­der som Nor­ge kom­mer att be­dö­ma som säk­ra. Det åter­står att se om Sve­ri­ge ham­nar på den.

Utri­kes­han­dels­mi­nis­ter An­na Hall­berg (S) vill ha en spe­ci­al­lös­ning för norsk-svens­ka grän­sen. An­na Hall­berg be­rät­tar för Strömstads Tid­ning (25 juni) att det förs sam­tal med nors­ka re­ge­ring­en om si­tu­a­tio­nen med den stäng­da nors­ka grän­sen.

– Vårt för­slag är att Nor­ge öpp­nar grän­sen mot gräns­kom­mu­ner­na. I de kom­mu­ner­na ser smitt­lä­get helt an­norlun­da ut, sä­ger An­na Hall­berg.

Där­för tyc­ker hon att det är rim­ligt att man kan öpp­na grän­sen för de kom­mu­ner som grän­sar till Nor­ge.

Det är re­dan nu up­pen­bart att det kom­mer att va­ra tu­sen­tals norr­män som kom­mer att re­sa till Sve­ri­ge än­då. NRK rap­por­te­rar att många som har fri­tids­hus i Sve­ri­ge tar smäl­len att sit­ta i ka­ran­tän på grund av co­ro­na­pan­de­min. De tyc­ker att det är värt det.

”Grup­pen for oss med fri­tids­bo­lig i Sve­ri­ge” på Fa­ce­book har över 5 000 med­lem­mar. Många av dem pla­ne­rar att åka till Sve­ri­ge trots ka­ran­täns­plik­ten när man åter­vän­der till Nor­ge. To­talt är det om­kring 12 000 norr­män som har fri­tids­bo­en­de i Sve­ri­ge. Så kanske det kom­mer en del norr­män hit i sommar trots allt.

Det är ju som mi­nistern på­pe­kar stor skill­nad i smitt­sprid­ning in­om Sve­ri­ge. Det kan va­ra vär­re att många gö­te­bor­ga­re kom­mer till Strömstad än Oslo­bor. Oav­sett na­tio­na­li­tet ska vi al­la age­ra an­svars­fullt. Vi ska hål­la av­stånd i kö­er­na (in­te minst på Sys­tem­bo­la­get, som hål­ler en bra di­sci­plin, vil­ket sågs i mid­som­mar­hel­gen), tvät­ta hän­der­na och stan­na hem­ma vid sym­tom. Det gäl­ler norr­män li­ka­väl som svens­kar. Och det finns ju ing­et som ta­lar för att norr­män skul­le age­ra mind­re an­svars­fullt för att de kor­sar grän­sen.

Men vi vet ju att frå­gan in­te ba­ra hand­lar om lo­gik

Det är vik­tigt och ett gott tec­ken att sam­tal förs. Nor­ge bör all­var­ligt över­vä­ga svens­ka re­ge­ring­ens för­slag.

– Jag me­nar att det finns star­ka lo­gis­ka skäl till det, sä­ger An­na Hall­berg.

Men vi vet ju att frå­gan in­te ba­ra hand­lar om lo­gik. För den nors­ka re­ge­ring­en hand­lar det ock­så om att in­te ge ett av­slapp­nat in­tryck i kam­pen mot co­ro­na­vi­ru­set.

– Pan­de­min tar in­te se­mes­ter, ut­ro­pa­de stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg.

Hon in­ser den svå­ra si­tu­a­tio­nen för gräns­han­deln, men hen­nes pri­o­ri­te­ring är klar: smit­tan mås­te pressas ned. Där­för be­hö­ver det svens­ka sam­häl­let vi­sa att vi kla­rar av att hål­la smitt­sprid­ning­en un­der kon­troll och mö­ta Nor­ges krav. Nu har vi yt­ter­li­ga­re två vec­kors tid på oss. Den bör an­vän­das väl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.