Ett hi­sto­riskt miss­tag att av­veck­la kärn­kraf­ten

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Så sent som den 16 april rös­ta­de riks­da­gen om fort­satt drift av Ring­hals 1. Som mo­de­rat rös­ta­de jag själv­klart ja till fort­satt drift ef­tersom vi me­nar att kärn­kraf­ten be­hövs för att säk­ra vårt el­sy­stem. Kärn­kraf­ten le­ve­re­rar el i al­la vä­der och ba­lan­se­rar de vä­der­be­ro­en­de kraftsla­gen. Men en ma­jo­ri­tet i riks­da­gen be­stå­en­de av S, MP, C och V rös­ta­de ner för­sla­get. Här och nu ser vi ef­fek­ter­na av den för­has­ta­de av­veck­ling­en av kärn­kraf­ten. Trots sommar och en in­du­stri som går på låg­varv på grund av co­ro­na­pan­de­min är det el­brist i söd­ra Sve­ri­ge när vind­krafts­ver­ken pro­du­ce­rar li­te. Det gör att Sve­ri­ge nu tving­as im­por­te­ra smut­sig el från kon­ti­nen­ten, star­ta ol­je­kraft­ver­ket i Karls­hamn att sta­ten nu dess­utom be­ta­lar för att just Ring­hals 1 ska kö­ras. Re­ge­ring­ens ener­gi­po­li­tik, till sto­ra de­lar un­der­stödd av C och V, le­der till att de svens­ka kli­ma­t­ut­släp­pen ökar, att vårt el­sy­stem blir mer sår­bart och att svensk kon­kur­rens­kraft för­sva­gas. Den­na olyck­li­ga po­li­tik mås­te få ett stopp – för bå­de job­ben och kli­ma­tets skull.

Vi mo­de­ra­ter är tyd­li­ga. Vi vär­nar kärn­kraf­ten för att vi slår vakt om ett sta­bilt el­sy­stem och till­gång till fos­sil­fri el­pro­duk­tion. I fram­ti­den är vi ock­så över­ty­ga­de om att vi kom­mer be­hö­va mer och in­te mind­re el. Det­ta när vi nu på kort tid ska fa­sa ut fos­sil ener­gi och till år 2045 som land ska bli kli­mat­ne­utralt.

Jo­han hult­berg (m) Riks­dags­le­da­mot från Fyr­bo­dal

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.