Utar­ma in­te Kos­ters sko­la

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Vid barn- och ut­bild­nings­nämn­dens se­nas­te sam­man­trä­de, i tis­dags, fanns ett ären­de om en hand­lings­plan för hur Kos­te­re­le­ver­nas skol­gång ska säk­ras. Ett god­kän­nan­de av pla­nen skul­le en­ligt vår me­ning in­ne­bä­ra ned­lägg­ning av sko­lan på Kos­ter.

Efter lång dis­kus­sion, där fle­ra par­ti­ers re­pre­sen­tan­ter op­po­ne­ra­de sig, ena­des nämn­den om att åter­re­mit­te­ra ären­det och ta upp frå­gan igen, på tors­dag i näs­ta vec­ka.

Li­be­ra­ler­na an­ser att sko­lan är en ödes­frå­ga för Kos­ter. För att re­kry­te­ra lä­ra­re och be­hål­la sko­lan an­ser vi att ar­be­tet med att till­sät­ta tjäns­ten mås­te in­ten­si­fie­ras. Okon­ven­tio­nel­la me­to­der mås­te prö­vas, an­non­se­ring tror vi in­te är till­räck­ligt i det­ta lä­ge. Det mås­te gö­ras loc­kan­de att ar­be­ta som lä­ra­re i den­na lan­dets väst­li­gas­te sko­la, det kan ske bå­de ge­nom lö­ne­ku­ver­tet och and­ra för­må­ner.

Sko­lan är en be­ty­dan­de del av sam­hälls­ser­vicen på Kos­ter och den får in­te ut­ar­mas yt­ter­li­ga­re, den ska bi­be­hål­las och ut­veck­las.

sand­ra an­ders­son (l) le­da­mot i bun er­ling Karls­son (l) er­sät­ta­re i bun lars tysklind (l) le­da­mot i kom­mun­sty­rel­sen Kerstin Karls­son (l) er­sät­ta­re i kom­mun­sty­rel­sen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.