dags att rus­ta upp äldre­omsor­gen

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Co­ro­na har blott­lagt sto­ra bris­ter in­om äldre­omsor­gen. Sve­ri­ge kan myc­ket bätt­re än så här. Li­be­ra­ler­na kräver en plan för att ska­pa en trygg och vär­dig äldre­omsorg för al­la.

Äldre­omsor­gen be­rör många här i Strömstads och

Ta­nums kom­mu­ner. Här le­ver 716 per­so­ner på ett sär­skilt bo­en­de och

1 146 per­so­ner får hem­tjänst. På na­tio­nell ni­vå ser vi att många av de över

4 500 som för­lo­rat sitt liv i co­ro­na har bott på äldre­bo­en­de el­ler fått hem­tjänst. Nu mås­te äldre­omsor­gen rustas upp så att al­la får ett vär­digt och tryggt liv. Där­för fö­re­slår Li­be­ra­ler­na:

1. Eget team i hem­tjäns­ten

Mänsk­li­ga re­la­tio­ner bor­de stå i cent­rum för all vård och om­sorg, än­då har det glömts bort. Idag mö­ter hem­tjänst­ta­ga­re i Sve­ri­ge i snitt 16 per­so­ner på ba­ra två vec­kor – 16 oli­ka per­so­ner som du­schar, tar emot för­tro­en­den och klär av. Vi vill hal­ve­ra den siff­ran. Trygg hem­tjänst kräver tryg­ga re­la­tio­ner.

2. Språk­krav Kom­mu­ni­ka­tion är vik­tigt för att ska­pa re­la­tio­ner. Idag är bris­tan­de kun­ska­per i svens­ka språ­ket en risk­fak­tor, me­nar In­spek­tio­nen för vård och om­sorg. Det be­hövs tyd­li­ga­re rikt­lin­jer när det gäl­ler svens­ka språ­ket och stöd med språk­ut­bild­ning. Där många om­sorgs­ta­ga­re ta­lar mi­no­ri­tets­språk el­ler tec­ken­språk ska så­da­na språk­kun­ska­per va­ra me­ri­te­ran­de.

3. Stärk med­ar­be­tar­na Re­ge­ring­en har inga mål för an­de­len om­sorgs­per­so­nal med ut­bild­ning och fast an­ställ­ning. Vi kräver en lång­sik­tig na­tio­nell stra­te­gi. Äldre­omsor­gen ska i så hög grad som möj­ligt be­man­nas med ut­bil­da­de fast an­ställ­da och in­te med tim­vi­ka­ri­er. Det be­hö­ver an­stäl­las fler un­der­skö­ters­kor, fler sjuk­skö­ters­kor och and­ra pro­fes­sio­ner.

4. Lä­ka­re in­om äldre­omsorg

Kom­mu­ner an­sva­rar för mer än en fjär­de­del av svensk sjuk­vård, men hind­ras av la­gen att an­stäl­la lä­ka­re. Det är dags att var­je kom­mun an­stäl­ler en chefslä­ka­re med pa­ti­ent­sä­ker­hets­an­svar. Vi vill ock­så att äldre­bo­en­den som vill ska kun­na an­stäl­la lä­ka­re.

5. Sat­sa på forsk­ning Li­be­ra­ler­na vill sat­sa minst 100 mil­jo­ner kro­nor till forsk­ning om ar­bets­sätt och tek­nik som stär­ker äldre­omsor­gen. Det be­hövs ett nytt kun­skaps­cent­rum för äldre­omsorg, så att ny kun­skap om­sätts i prak­ti­ken.

Ge­nom he­la vår histo­ria har vi li­be­ra­ler ar­be­tat för ett starkt skydds­nät. Bengt Wes­ter­bergs ar­be­te för eget rum i det som då kal­la­des lång­vård var ett ut­tryck för den li­be­ra­la kam­pen för trygg­het, in­tegri­tet och vär­dig­het för al­la. Vi fort­sät­ter den kam­pen och ger oss in­te.

bar­bro Westerholm (l) äldre­po­li­tisk ta­les­per­son li­na nordquist (l) sjuk­vårds­po­li­tisk ta­les­per­son hans-ro­bert hansson (l) so­ci­al­nämn­den Strömstad linnea he­de­myr-lit­ma­nen (l) om­sorgs­nämn­den Ta­num

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.