Kos­ters sko­la kan kom­ma att stängas i höst

Hit­tar kom­mu­nen ing­en ny lä­ra­re är rek­torns för­slag att flyt­ta bar­nen till Strömstad. I tis­dags var för­sla­get på väg att god­tas ut­an att po­li­ti­ker­na först pra­tat med för­äld­rar­na.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ja­kob Si­mon­son ja­kob.si­mon­son@st­nb.se 0526-624 10 Eb­ba Raij eb­ba.raij@st­nb.se 0526-62406

När nämn­den träf­fa­des den 23 juni för att dis­ku­te­ra Kos­ters sko­la och för­sko­la var den all­män­na meningen först att stäl­la sig bakom hand­lings­pla­nen, ut­an att först dis­ku­te­ra frå­gan med för­äld­rar­na. Det be­rät­tar Hans-Inge Säl­ten­berg (C), le­da­mot i barn- och ut­bild­nings­nämn­den, bun.

– Det var jag som yr­ka­de på att nämn­den mås­te vän­ta med be­slut in­nan vi haft di­a­log med för­äld­rar­na, sä­ger han.

Hand­lings­pla­nen hand­lar om att bar­nen på Kos­ters sko­la och för­sko­la ska få sin un­der­vis­ning i Strömstad från och med höst­ter­mi­nen 2020.

Ma­rie Ed­vins­son Kristi­an­sen (M) är le­da­mot i bun.

– Det finns ju ing­en lä­ra­re på Kos­ters sko­la till hös­ten efter att den för­ra lä­ra­ren nu gått i pen­sion. Kom­mu­nen har haft en tjänst ut­lyst, men vi har in­te fått någ­ra sö­kan­de som va­rit be­hö­ri­ga. Och man kan in­te be­dri­va pe­da­go­gisk verk­sam­het ut­an en lä­ra­re, så då mås­te vi hit­ta en an­nan lös­ning, sä­ger Ma­rie Ed­vins­son Kristi­an­sen.

En av dem som ställ­de sig bakom Hans-Inge Säl­ten­berg s yr­kan­de var San­ja Lil­li Gohl­ke (SD).

– Vi vill hin­na med att ha ett för­äld­ra­mö­te på Kos­ter in­nan vårt ex­train­sat­ta mö­te med bun, för att för­ank­ra hand­lings­pla­nen med dem, sä­ger San­ja Lil­li Gohl­ke.

– Man vill in­te läg­ga ner Kos­ters sko­la, men om vi in­te hit­tar nå­gon lä­ra­re så går det ju in­te att dri­va en sko­la där, sä­ger hon.

Det ex­train­sat­ta mö­tet ska hål­las den 2 ju­li. På måndag kom­mer rek­torn och nämn­den att träf­fa för­äld­rar­na för att dis­ku­te­ra pla­nen.

För­hopp­ning­en är fort­fa­ran­de att en lä­ra­re ska till­sät­tas, så att sko­lan kan hål­las öp­pen till hös­ten, för­säk­rar Le­na Martins­son (S), bun:s ord­fö­ran­de.

– Ären­det gäl­ler att stäl­la sig bakom plan B, en hand­lings­plan över vad som be­hö­ver gö­ras om det in­te finns en lä­ra­re till hös­ten. Men en stäng­ning av sko­lan är in­te be­slu­tad. Plan A är fort­fa­ran­de att an­stäl­la en lä­ra­re. Hand­lings­pla­nen är plan B, sä­ger Le­na Martins­son.

– An­non­sen som vi har ute nu om lä­ra­re till Kos­ters sko­la stäng­er den 30 juni. Det är rek­torn och för­valt­ning­en som får be­dö­ma om den ska för­läng­as, sä­ger Le­na Martins­son.

Hon me­nar att det egent­li­gen in­te är en po­li­tisk frå­ga.

– Det är rek­torns an­svar att det finns lä­ra­re. Nämn­den är med och stöt­tar. Det är rek­torn som har haft kon­takt med för­äld­rar­na. De är med­vet­na om att vi le­tar efter en ny lä­ra­re och att vi in­te har hit­tat nå­gon än­nu, sä­ger Le­na Martins­son. Har ni fun­de­rat på att flyt­ta nå­gon av kom­mu­nens lä­ra­re från Strömstad till Kos­ter?

– Den tan­ken har va­rit up­pe, men tvångs­för­flytt­ning är kanske in­te den bäs­ta vägen att gå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.