”Vi är en god bit från en öpp­ning mot Sve­ri­ge”

Nor­ge hål­ler fort­satt grän­sen mot Sve­ri­ge stängd, med­de­la­de nors­ka re­ge­ring­en på tors­da­gen. Got­land, som ti­di­ga­re va­rit ett ka­ran­tän­fritt res­mål för norr­män, dras in och en­ligt Fol­ke­hel­se­in­sti­tut­tet är en öpp­ning av Sve­ri­ge­grän­sen en god bit bort.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Han­nah Palm­ha­gen

Nor­ges gräns för­blir stängd och möj­lig­he­ten för norr­män att re­sa till Got­land ut­an att se­na­re ham­na i ka­ran­tän vid hem­komst, dras till­ba­ka.

– Got­land upp­fyl­ler in­te läng­re kri­te­ri­er­na och de krav som krävs på en sä­ker vis­tel­se där. Smitt­si­tu­a­tio­nen i re­gi­o­nen har bli­vit vär­re, sa Nor­ges stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg un­der tors­da­gens press­kon­fe­rens.

Norr­män som än­då be­sö­ker Sve­ri­ge mås­te fort­sätt­nings­vis sit­ta i tio-dygnska­ran­tän i sam­band med att de åter­vän­der till Nor­ge.

Stats­mi­nis­tern för­kla­ra­de att hon för­står att det är många som vill att Nor­ge snabbt öpp­nas upp men att det mås­te gö­ras grad­vis. Ord som att tvät­ta hän­der­na, hål­la av­stånd och stan­na hem­ma om man kän­ner sig sjuk upp­re­pa­des fle­ra gång­er un­der press­kon­fe­ren­sen.

– Jag vet att det är trött­samt att hö­ra det­ta var­je gång men det är vik­tigt om vi vill åter­gå till det nor­ma­la, sä­ger Er­na Sol­berg.

Fol­ke­hel­se­in­sti­tut­tet över­väg­de un­der en tid att öpp­na upp för re­sor till Väs­ter­bot­ten men se­dan smit­tan ökat även där så slo­pa­des det för­sla­get.

– Vi är en god bit ifrån en öpp­ning mot Sve­ri­ge, med­de­la­de man från Fol­ke­hel­se­in­sti­tut­tet som svar på en frå­ga från en jour­na­list.

Nor­ge öpp­nar där­e­mot upp för ut­lands­re­sor till vis­sa län­der i Eu­ro­pa från 15 ju­li, om smit­to­lä­get tillå­ter. Den lis­tan pre­sen­te­ras 10 ju­li.

Bild: An­ni­ka Byr­de

Nor­ges stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.