Go­di­sim­pe­ri­et i kris – för­sälj­ning­en ner 95 pro­cent

Brö­der­na Or­ve­lin ha­de räk­nat med en om­sätt­ning på två mil­jar­der un­der 2020 i de cir­ka 30 bu­ti­ker de dri­ver, fö­re­trä­des­vis ut­med nors­ka grän­sen. Men så kom co­ro­na. Hit­tills i år har för­sälj­ning­en sjun­kit med 95 pro­cent.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ulf Blom­gren ub@bo­husla­ning­en.se 0522-992 39

Det hand­lar om ett för­sälj­ningstapp av bland an­nat go­dis med fle­ra mil­jo­ner kro­nor om da­gen. All per­so­nal är per­mit­te­rad och go­dis­bu­ti­ker­na har be­grän­sa­de öp­pet­ti­der.

– Lä­get är myc­ket all­var­ligt och om­kring ett par hund­ra an­ställ­da är kort­tidsper­mit­te­ra­de. Än­nu trå­ki­ga­re är det för de ti­man­ställ­da vi har haft och som vi tving­ats skic­ka hem helt, sä­ger Mats Id­bratt.

Han är chef för bu­ti­ker­na i Or­ve­lin Group och har va­rit med om fö­re­ta­gets blomst­ring, till­växt och ut­bygg­nad se­dan 1997.

– Jag har då ald­rig va­rit med om nå­got lik­nan­de det som drab­bat oss nu se­dan de nors­ka kun­der­na har för­svun­nit. På grund av co­ro­na­pan­de­min har Nor­ge stängt grän­sen och nu är lä­get pres­sat, kon­sta­te­rar Mats Id­bratt.

Fö­re­ta­get har tving­ats stänga tre bu­ti­ker helt och hål­let, varav två i Svi­nesund.

– De två bu­ti­ker­na på Nord­by fun­ge­rar än­nu. Ny­sats­ning­en i Mel­le­rud fun­ge­rar hyf­sat, men det är ju ing­en gräns­han­del.

Hur länge kla­rar ni ett så­pass om­fat­tan­de för­sälj­ningstapp?

– De är svårt at sä­ga. All­ting har en bort­re gräns. Men vi hop­pas ju på en gräns­öpp­ning snart. Nor­ge har sagt att man ska om­prö­va gräns­stop­pet var fjor­ton­de dag.

– Or­ve­lin är ett välskött och väl­må­en­de fö­re­tag som har för­ut­sätt­ning­ar att kla­ra den här kri­sen. Men det är klart att det­ta tar på re­sur­ser­na och det kan in­te på­gå hur länge som helst. Som li­te tröst kan vi se att det kom­mit li­te svens­ka tu­ris­ter i al­la fall, som på­ver­kat för­sälj­ning­en.

Che­fen för bu­ti­ker­na i Or­ve­lin Group, Mats Id­bratt, är djupt oro­ad över mins­kad om­sätt­ning­en med 95 pro­cent i bu­ti­ker­na. Det hand­lar om många mil­jo­ner i mins­kad för­sälj­ning – var­je dag.

I Ta­nums shop­ping­cen­ter går man upp till or­di­na­rie öp­pet­ti­der i vec­ka 28.

– Men där är det ju in­te gräns­han­deln på­tag­lig som i Nord­by, Svi­nesund el­ler i Värm­land.

Svensk Han­dels nä­rings­po­li­tis­ke ex­pert, Mats He­den­ström, be­sök­te Strömstad un­der vec­ka 25 och blev för­skräckt av det han möt­te.

– Jag fick sna­ra­re en käns­la av mit­ten i no­vem­ber än av sommar, om man ser till an­ta­let män­ni­skor i rö­rel­se. Det är klart att ut­veck­ling­en på se­na­re år gjort kom­mu­nen mer be­ro­en­de av gräns­han­del och man kan frå­ga sig hur bra det är? Men he­la nor­ra Bo­hus­län be­hö­ver den.

– Väl­digt många är kort­tidsper­mit­te­ra­de, vars­la­de el­ler upp­sag­da. Man får hop­pas att de fles­ta in­te mis­ter job­ben. All gräns­han­del är drab­bad och det kan ta tid att nor­ma­li­se­ra um­gäng­et med norr­män, dans­kar och fin­län­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.